Slik er planene for Sundvollen dersom det blir etablert liten utfylliing. Ny E16 til venstre i illustrasjonen, og Ringeriksbanen til høyre.
Slik er planene for Sundvollen dersom det blir etablert liten utfylliing. Ny E16 til venstre i illustrasjonen, og Ringeriksbanen til høyre.

Revidert nasjonalbudsjett:

Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier

Tar sikte på å inngå rammeavtale i juni 2021.

Publisert

- Nye Veier har oppnådd vesentlige kostnadsreduksjoner på sine veiprosjekt. Selskapet har indikert at det er mulig å ta ut effektiviseringsvinster av fellesprosjektet. Når Nye Veier får ansvaret for Ringeriksbanen, vil selskapet kunne bidra til nye og smarte løsninger i jernbanesektoren, slik at vi får mer igjen for fellesskapets ressurser. Vi tar sikte på å skrive under på både en rammeavtale og en planleggingsavtale med Nye Veier i juni i år, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP), som ble lagt frem i mars i år, varslet regjeringen en mulig overføring av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss fra Bane Nor og Statens vegvesen til Nye Veier AS.

I tiden etter dette, har regjeringen vurdert om overføringen kan og bør gjennomføres. Avtalemessige, juridiske og andre rammevilkår er blitt vurdert.

- Ringeriksbanen kommer til å være Norges største jernbaneprosjekt. Da vi kom i regjering i 2013, hadde dette jernbaneprosjektet nærmest ligget i dvale i flere år. Vi satte fart på prosjektet igjen. Nå er det alvor, og Ringeriksbanen skal bygges. Raskere reisetid og økt frekvens mellom Oslo og Bergen vil styrke konkurransekraften til virksomhetene mellom våre to største byer, blant annet turistnæringen i Hallingdal, sier samferdselsminister Hareide.

Foreslår å stille planleggingsmidler til disposisjon for Nye Veier

Regjeringen tar sikte på å inngå en rammeavtale og en planleggingsavtale for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss med Nye Veier i juni 2021.

Dette gjør at prosjektorganisasjonen kan være på plass en gang over sommeren. Samferdselsdepartementet vil være avtalepart for selskapet.

Som følge av at Nye Veier skal overta fellesprosjektet, foreslår regjeringen å overføre deler av midlene som er satt av til planlegging av fellesprosjektet på årets statsbudsjett. Det er tatt høyde for 170 millioner kroner til planlegging av dette formålet, og inntil 90 millioner kroner av disse midlene kan bli stilt til disposisjon for Nye Veier–avhengig av tidspunkt for overføring.

Målet er at Nye Veier kan optimalisere fellesprosjektet sammenlignet med gjeldende kostnadsanslag, som i NTP er anslått til å koste 35,6 milliarder kroner i alt for vei og jernbane.

Frem mot en utbyggingsavtale, er det samtidig behov for å vurdere fremdrift og risikoen som selskapet tar på seg. Fellesprosjektet er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å realisere. Som følge av at Nye Veier har krav om å prioritere prosjekt etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, legger regjeringen opp til å gi selskapet egne vederlag for fellesprosjektet, i tillegg til de faste årlige vederlagene over statsbudsjettet.

I Nasjonal transportplan 2022–2033 er det lagt opp til anleggsstart for fellesprosjektet i første halvdel av planperioden. Regjeringen har i NTP også gått inn for at Nye Veier overtar det tilgrensende veiprosjektet E16 Skaret–Høgkastet.

Nødvendig med avklaringer

Før planleggingsavtalen med Nye veier etter planen blir inngått i juni i år, vil Samferdselsdepartementet vurdere nærmere hvordan overføringen av kompetanse fra Bane Nor og Statens vegvesen til Nye Veier skal gjennomføres. Frem mot en utbyggingsavtale er det også nødvendig å avklare blant annet grenseflater mot Bane Nor, effektmålene for prosjektet og eventuelle endringer i reguleringsplanen.

Regjeringen legger til grunn at eierskapet til Ringeriksplanen etter ferdigstilling, i tillegg til ansvar for drift og vedlikehold av strekningen, vil ligge hos Bane Nor.