Nivået for planting er økende i Oslo og Viken. Her er unge granplanter klare for utsetting. Nå håper statsforvateren på aktivitetsøkning også for ungskogpleie.

Toppår for skogplanting

Men det er fortsatt en stor jobb å gjøre på ungskogpleie.

I 2022 var første gang planteaktiviteten passerte 10 millioner planter i Oslo og Viken. Vi må tilbake til starten av åttitallet for et tilsvarende nivå i de tidligere fylkene som nå utgjør regionen.

– Dette er gledelig og i tråd med målsettingen for planteaktivitet i den gjeldende Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en nyhetsmelding.

Fortsatt for lite ungskogpleie

Nivået for ungskogpleie har holdt seg ganske stabilt de siste årene, og i fjor ble litt over 75.000 dekar ungskog ryddet i vår region står det videre i meldingen.

– Dette er et betydelig areal, og vi skulle gjerne sett en stigende trend også for ungskogpleie, slik som vi ser for planting. For de andre skogskjøtselstiltakene ser vi ikke den samme økningen.

Det anslåtte behovet for ungskogpleie er anslått å være nesten dobbelt så stort som fjorårets nivå.

Viktig klimatiltak

Ungskogpleie er derfor prioritet i prosjektsatsingen vår Klimasmart skogbruk, i samarbeid med Viken fylkeskommune. I tiden som kommer, velger statsforvalteren å ha utelukkende fokus på ungskogpleie i prosjektet.

Statsforvalteren mener dette er et av de viktigste klimatiltakene som kan gjøres i skogen, både for å oppnå økt karbonbinding, virkeskvalitet, lavere driftskostnader, og en skog som takler fremtidens klima.

Felles løft framover

Mye har vært testet før, stort sett uten langvarig effekt for ungskogpleieaktiviteten.

– Vi tror at for å knekke koden, så må alle involverte tenke sammen, og tenke nytt. Vi starter derfor prosjektet med et arbeidsverksted som samler næring, forvaltning og skogeierrepresentanter. Her blir formålet å komme frem til løsninger som skal testes ut i de fem skogregionene (kommunesamarbeidene) i Oslo og Viken, står det videre i nyhetsmeldingen.

Utfordringen ligger i å finne langsiktige løsninger, og det er dette som vil få hovedfokus i prosjektet, fremfor mest mulig aktivitet i prosjektperioden.

Powered by Labrador CMS