Ansatte fra Børset og Bjerkset støper undergang under E6.
Ansatte fra Børset og Bjerkset støper undergang under E6.

E6-arbeid i gang i Trøndelag

Brødrene Bjerkli er i gang med å utbedre E6 på Hage.

Det skal bygges gang- og sykkelveg, og ny E6 med fysisk midtdeler i en strekning på 2,3 km. Arbeidet startet første uka på januar og er planlagt å vare i 1 ½ år.

Dette er den eneste strekningen på E6 mellom Trondheim og Støren som ikke har gang og sykkelvei.

- I nordenden på anlegget, ved Gyldøyen, pågår sprengning. Det er i alt 9000 m3 fjell som skal sprenges bort og skal brukes til vegfylling. Mye steinmasser ble lagt ut allerede i fjor vinter. Disse massene kom fra anlegget ved Nåverdalsbrua på rv. 3 på Innset. Parallelt pågår støping av undergang under E6 for å gi god tilkomst til elva og dyrkajorda, sier byggeleder Idar Lillebo.

Brødrene Bjerkli er hovedentrepenør og kontraktssummen er på 42 mill. Anton Letnes er underentreprenør på sprengning og Børset og Bjerkset Entreprenør på støping av undergang under E6.

Dette er planene framover:

• I første fase bygges gang- og sykkelvegen, som også skal fungere som lokalveg
• Trafikkomlegging i mars/april hvor E6-trafikken midlertidig skal gå på gang- og sykkelvegen
• Vegarbeid på ny E6 trase. Den blir 12,5 meter bred med midtdeler
• Trafikkåpning på ny E6 oktober 2013
• Erosjonssikring med fylling langs Gaula fra november 2013 og utover vinteren
• Støyskjermer, støyvoller, pussing av sideterreng og grøntarbeider på våren 2014
• Offisiell åpning før sommer 2014

- Denne vegstrekningen inngår i utbedringen av E6 fra Skjerdingstad i Melhus til Ulsberg i Rennebu i kommende transportplanperiode 2014-2023. Det er planlagt bygging av firefelts E6 sørover til Røskaft, 2 km sør for Horg kirke. Fire felt videre sørover er ikke med i denne planperioden og blir bestemt senere, sier sjefingeniør Jon Arne Klemetsaune i strategiseksjonen i Statens vegvesen.

Forsiden nå