Fortsatt vekst for Veidekke

Fortsatt vekst for Veidekke

Økte omsetningen med 14 %.

Veidekkekonsernet hadde en omsetningsvekst på 14 % til 5,2 milliarder kroner i tredje kvartal 2012, mens konsernets samlede ordrereserve økte med 21 % til 16,1 milliarder. Resultat før skatt økte 22 % til 274 millioner, tilsvarende en resultatmargin på 5,2 %.

- Resultatene for årets tredje kvartal viser at Veidekke fortsetter en positiv utvikling med god omsetningsvekst og ordreinngang. Boligsalget i Norge er bra, og entreprenørmarginene bedres gradvis. Også i Sverige ser vi en viss bedring innen entreprenørvirksomheten, men der er boligkjøperne fortsatt avventende, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Veidekke omsatte i tredje kvartal for 5,2 milliarder kroner (4,6 mrd. i 2011). Veksten er i hovedsak organisk, supplert av et mindre oppkjøp. Resultatet før skatt var 273,9 millioner mot 225,1 i fjor. Ordrereserven var på 16,1 milliarder ved utløpet av tredje kvartal mot 13,4 milliarder i fjorTallene er hentet fra segmentregnskapet for tredje kvartal, med tilsvarende tall for tredje kvartal i fjor i parentes.

- Den økonomiske uroen i Europa og europeiske entreprenørers satsinger i Norge skjerper konkurransen og legger press på marginene. Vi står godt rustet til å møte konkurransen, og styrker vårt kompetansegrunnlag med flere ansatte og stadig større kull med traineer og lærlinger. Sammen med økt fokus på HMS og videreutvikling av våre modeller for involverende samspill, setter dette oss i posisjon til å ta godt vare på markedsmulighetene og skape lønnsom vekst også fremover," sier konsernsjef Terje R. Venold.

God vekst i entreprenørvirksomheten

Omsetningen i entreprenørvirksomheten var på 3,9 milliarder kroner i tredje kvartal (3,5), og en bedring i resultatmarginen til 2,7 % (2,1 %) ga et resultat før skatt på 105,8 millioner (72,9).

Den norske virksomheten stod for 71 % av omsetningen, mens Sverige stod for 21 % og Danmark for de resterende 8 %.

Omsetningen i den norske entreprenørvirksomheten økte med 20 % fra tredje kvartal i fjor, og bedre margin på nyere prosjekter ga en økning i resultatmarginen til 2,5 % (2,3 %). Omsetningen i den svenske entreprenørvirksomheten økte med 4 %, med en betydelig bedring i resultatmarginen til 2,6 % (0,6 %). Omsetningen i den mindre danske virksomheten falt 27 %, men et sterkt lønnsomhetsfokus ga en økning i resultatmarginen til 4,6 % (3,6 %) og et tilnærmet uendret resultat før skatt.

Ordrereserven i entreprenørvirksomheten økte til 14,6 milliarder kroner ved utløpet av kvartalet (13,4), noe som reflekterer vekst i Norge, flat utvikling i Sverige og fall i ordrereserven i et vanskelig bygg- og anleggsmarked i Danmark.

Eiendomsutvikling

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet var 444,3 millioner kroneri tredje kvartal (314,4), mens resultat før skatt utgjorde 59,8 millioner (31). Til sammen ble det solgt 191 enheter i kvartalet, inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter.

Både omsetningsøkningen og resultatforbedringen knytter seg i all hovedsak til den norske virksomheten, som stod for 73 % av omsetningen i tredje kvartal. Boligmarkedet i Norge viste fortsatt høy etterspørsel og godt salg, spesielt i og rundt de største byene. Eiendomsvirksomheten i Sverige stod for 26 % av den totale eiendomsomsetningen, og viste en moderat omsetningsvekst fra tredje kvartal i fjor. Det svenske markedet er i betydelig større grad påvirket av den internasjonale økonomiske uroen, samt av at svenske banker er tilbakeholdne både med prosjektfinansiering og boligfinansiering i privatmarkedet.

Antall boliger i produksjon var 1314 (Veidekkes andel) ved utgangen av kvartalet (1 205).

Industri

Omsetningen i industrivirksomheten økte til 1093,0 millioner kroner i tredje kvartal (918,6), med økt omsetning både for asfaltvirksomheten og veivedlikehold. Resultat før skatt falt imidlertid til 115,1 millioner kroner (136.1), i hovedsak som følge av økt marginpress i asfaltvirksomheten.

HMS

Antall fraværsskader gikk ned i tredje kvartal, og H-verdien for de siste 12 månedene falt til 8,3 fra 8,9 i forrige kvartal. Sykefraværet for de ansatte i Norge økte svakt til 5,2 %, men falt til 3,6 % i Sverige og 2,3 % i Danmark.

Forsiden nå