Biozins nye anlegg skal bygges inntil Bergene Holms sagbruk på Åmli i Agder.

Skal produsere drivstoff av skog

Nytt anlegg skal kunne omdanne omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Shell og Bergene Holm har inngått en ny og mer omfattende samarbeidsavtale med Biozin, som innebærer økt tempo i utviklingen av teknologi for lav-karbon drivstoff fra restråstoff fra skogen. Et viktig mål med samarbeidet, er å redusere CO₂-utslippene fra transportsektoren.

Det skal etableres et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje i Åmli i Agder, med en planlagt endelig investeringsbeslutning i annet halvår 2023. Den nye samarbeidsavtalen innebærer en økt finansiell støtte fra Shell med ca. 30 millioner kroner, som kommer i tillegg til et like stort beløp som ble gitt i 2019.

Kunnskap om trevirke og drivstoff går sammen om å etablere produksjonsanlegg

I forbindelse med den nye samarbeidsavtalen, har også Bergene Holm benyttet en opsjon til å kjøpe Preems aksjer i Biozin, og i tillegg tilført Biozin mer egenkapital.

- For oss i Biozin er det svært positivt at Shell og Bergene Holm på denne måten bekrefter et langsiktig engasjement i prosjektet vårt, sier Thomas Skadal, CEO i Biozin.

- Shell har teknologien og ressursene, mens Bergene Holm har bred kompetanse og erfaring innen treindustrien og håndtering av råstoff fra skogen. Til sammen gjør dette oss trygge på at vi skal kunne realisere produksjonsanlegget for bioråolje i Åmli.

Etterspørselen etter lav-karbon drivstoff til transportsektoren er ventet å fordoble seg innen 2030. Shell, Bergene Holm og Biozin arbeider for å møte dette behovet og dermed bidra til reduserte utslipp av CO₂.

Skal oppskalere teknologien

Kapitaltilførselen til Biozin er viktig for å gjennomføre neste fase i oppskaleringen av Shells IH2-teknologi, som produserer bærekraftig lav-karbon drivstoff fra biomasse og avfall fra skog- og jordbruk.

IH2-teknologien har potensial til å gi et betydelig bidrag til å redusere CO₂-utslipp fra både veitransport, skipsfart og flyindustrien gjennom produksjon av fornybar bensin, diesel og bærekraftig flydrivstoff.

Støtte fra myndighetene

Shells direktør for Avansert Biodrivstoff, Andrew Murfin, er fornøyd med prosjektet så langt.

- Bergene Holms ekspertise innen skogbruk og håndtering av råstoff og Biozins langsiktige engasjement innen biodrivstoff, gjør dem til perfekte partnere for oss i arbeidet med å oppskalere IH2-teknologien. Sammen kan vi sikre at prosjektet har tilgang på bærekraftig restråstoff fra skog- og sagbruksindustrien, samtidig som hensyn til skogen ivaretas på en god måte.

Murfin peker også på at norske myndigheter støtter prosjekter som dette innen utvikling av miljøvennlig teknologi, og at de lokale myndighetene i Åmli legger forholdene godt til rette for industrietablering.

- Det er fortsatt risiko knyttet til både teknologien og prosjektet, men med myndighetenes støtte og våre partneres kompetanse har vi et godt grunnlag for å anvende Shells IH2-teknologi i kommersiell skala i Åmli. Vi vet at hvis dette prosjektet blir en suksess, vil det bidra til at vi kan hjelpe våre kunder med å avkarbonisere sine virksomheter, sier Andrew Murfin.

Store investeringer

- Vi har nå styrket vår involvering i prosjektet. For oss er dette prosjektet viktig fordi det vil bidra til et bærekraftig skogbruk i regionen og sikrer god utnyttelse av råstoffet til sagbruket i Åmli. Vi har investert mer enn 300 millioner kroner i dette sagbruket de siste ti årene, sier Bergene Holms administrerende direktør Erland Løkken.

Siden den forrige samarbeidsavtalen ble etablert i november 2019, har Shells IH2-teknologi blitt videreutviklet og kontinuerlig testet ved flere av Shells internasjonale forskningssentre. Den endelige teknologikvalifiseringen gjenstår. Den er blitt forsinket på grunn av covid-19-pandemien.

Anlegget i Åmli skal omdanne restråstoff fra skogbruk og restprodukter/avfall fra sagbruk til en bærekraftig, lett hydrokarbonvæske. Denne inneholder C4-C20 hydrokarboner og utgjør en avansert bioråolje til bruk i alle petrokjemiske produkter. I full drift vil anlegget i Åmli kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag.

Den avanserte bioråoljen vil bli solgt og videre bearbeidet til bærekraftige, fornybare produkter som flydrivstoff, diesel og bensin. Anlegget kan også produsere biokull, som er et viktig produkt i forbindelse med karbonfangst.

Ved å bruke avansert bioråolje og biokull, kan CO₂-utslippene reduseres med fra 72 til 90 prosent sammenliknet med bruk av fossil råolje. En endelig beslutning om å investere ca. fire milliarder kroner i Biozin-anlegget i Åmli er ventet i annet halvår 2023. Oppstart av kommersiell produksjon av bioråolje er planlagt til første kvartal 2026.

Selskapene i samarbeidet

Biozin er et norsk selskap eid av Bergene Holm. Biozin ble etablert for å produsere fornybar bioråolje av råstoff fra skogen og avfallsprodukter fra norsk skog- og sagbruk.

Bergene Holm er Norges nest største selskap innen treforedling, med omkring 450 ansatte og en omsetning på 1,8 milliarder kroner. Bergene Holm driver sju produksjonsanlegg og andre virksomheter i Sør-Norge. Selskapet har mer enn 70 års erfaring fra norsk skogsindustri.

Shell er et globalt energiselskap som har vært etablert i Norge i 109 år. Selskapet har ca. 80.000 ansatte i mer enn 70 land. Som en del av omstillingen til å bli et lønnsomt netto nullutslipp-selskap innen 2050, har Shell tidligere i år annonsert en ambisjon om å øke produksjonen av fornybart drivstoff åtte ganger i forhold til i dag, og dette inkluderer tre kategorier med lavkarbon drivstoff; avansert biodrivstoff, fornybar naturgass (RNG) og nye drivstoff (som hydrogen).

Powered by Labrador CMS