Riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo er en viktig trafikkåre for beboere og bedrifter i Gjøvik-området. Fylkesordføreren i Innlandet, Even Aleksander Hagen, ønsker firefelts vei på hele riksvei 4. Bilde fra Åneby i Nittedal kommune, Viken, i 2019.
Riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo er en viktig trafikkåre for beboere og bedrifter i Gjøvik-området. Fylkesordføreren i Innlandet, Even Aleksander Hagen, ønsker firefelts vei på hele riksvei 4. Bilde fra Åneby i Nittedal kommune, Viken, i 2019.

- Skuffende at ikke hele riksvei 4 er med i NTP

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune mener at Samferdselsdepartementet bør bygge ut hele riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Ikke bare fra Gjøvik-Mjøsbrua.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.

- Det er positivt at en ny, firefelts riksvei 4 på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua er inne i planen. Dette er viktig for å binde bo- og arbeidsmarkedet i kommunene rundt Mjøsa bedre sammen, sier fylkesordføreren.

- Men industrien og innbyggerne i Gjøvik-regionen er helt avhengige av en bedre forbindelse også sørover mot Oslo og utlandet. Dette har mange av partiene på Stortinget sagt at de går inn for, når vi har hatt møter med dem og kommet med innspill til transportplanen.

Usikkert

Fylkesordføreren synes det er gledelig at riksvei 25 kan bli bygget ut mellom Løten og Hamar, slik at denne viktige øst-vest-forbindelsen i Innlandet kan bli fullført. Men han er skeptisk til at utbyggingsselskapet Nye Veier AS får ansvaret for dette og flere nye samferdselsprosjekter i planperioden:

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Ettersom Nye Veier til enhver tid regner på den samfunnsøkonomiske nytten av å gjennomføre prosjektene de har ansvar for, er det ikke godt å vite når prosjektene deres i Innlandet blir gjennomført.

- Da fylkestinget kom med innspill til transportplanen, pekte vi på hvor viktig det er at både E6 i Gudbrandsdalen og E16 Kongsvinger - Kløfta blir fullført. Nå får disse prosjektene stadig flere å konkurrere med i Nye Veiers andel av samferdselsprosjektene i Norge, fortsetter Hagen.

Etterlyser E16 Fagernes - Hande

Fylkesordføreren er skuffet over at E16 Fagernes - Hande ikke er inne i transportplanen. Denne strekningen er viktig for at E16 skal få en gjennomgående god standard mellom Fagernes og Filefjell.

Dagens trasé går gjennom Fagernes sentrum. Dette er en dårlig løsning for trafikksikkerheten og mulighetene til å utvikle Fagernes som regionsenter.

Mye å ta igjen på fylkesveiene

Ifølge planforslaget, er ca. 15 milliarder kroner satt av til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i tolvårsperioden. De første seks årene skal fylkene få til sammen 775 millioner i året.

Fylkesordføreren er kritisk til at regjeringen ikke har satt av en større andel av midlene tidlig i perioden, for å komme raskt i gang med å ruste opp fylkesveiene.

- Det er bra at regjeringen ønsker å øremerke et så stort beløp til vedlikehold av fylkesveiene. Men behovet er enda større. Bare i Innlandet har vi beregnet at det vil koste ca. 4,4 milliarder kroner å ta igjen forfallet på fylkesveiene, sier Even Aleksander Hagen.

- Vi er også spente på hvordan tilskuddet skal fordeles mellom fylkene. For Innlandet er det viktig at pengene blir fordelt i forhold til hvor mye fylkesvei hver fylkeskommune har, ikke etter befolkningstall. Innlandet er den fylkeskommunen som har det største fylkesveinettet, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS