• Området skal tømmes for deponerte masser, men det skal ligge igjen ca. 1 000 m3 masse til bruk for grunneier. Denne massen skal lagres på øvre side av gamleveien mot Visettunnelen. Gamleveien skal være ryddet slik den var før deponiet ble etablert 
  • Grøften nedenfor fyllingen skal renskes og settes i funksjonell stand før området overleveres.
  • Etter avtale med grunneier Harald Haugen skal det ca. ved bommen planeres en lunneplass på 500 m², i samme høyde som gamlevegen og på vestsiden ned mot driftsveien. Tunnelstein som ligger der skal benyttes til hele lunneplassen, og overflaten skal være jevn uten oppstikkende steiner.
  • Så langt det er praktisk mulig skal adkomsten over deponiet til den gamle riksveien holdes åpen.
  • Plan for uttak av masser og planering skal utarbeides og godkjennes av Statens vegvesen/grunneier.
  • Kjøper/tilbyder skal stille en bankgaranti på kr 60.000 kroner som sikkerhet for sine plikter i forhold av denne avtalen. Bankgarantien skal gjelde frem til deponiområdet er ferdig planert i samsvar med punktene ovenfor og godkjent av Statens vegvesen. Kjøper kaller inn til ferdigbefaring.
  • Kjøper/tilbyder skal tilby en rund sum, eksklusiv MVA, som han vil betale for all tunnelsteinen på deponiområdet, I denne summen skal det være tatt hensyn til kostnadene forbundet med avtalepunktene ovenfor. Usikkerhet relatert til oppgitte mengder skal også kalkuleres inn i tilbudssummen.

Det blir ikke offentlig åpning av tilbudene. Tilbyder/kjøper med høyest pris gitt i samsvar med konkurransegrunnlaget vil bli valgt. Statens vegvesen kan velge å forkaste alle mottatte tilbud.

Tilbudet skal være datert, underskrevet og sendes i lukket konvolutt merket «Tilbud tunnelstein Viset» til Statens vegvesen, Postboks 8307 Spjelkavik, 6022 Ålesund, innen 31. januar 2018. Det skal brukes avtaleskjema som ligger i menyen til høyre (pdf).

Når avtalen er underskrevet av begge parter og bankgaranti mottatt kan arbeidene starte. Tilbudsummen skal være innbetalt før 31.12.2108. Statens vegvesen vil sende ut faktura i god tid før forfall.