E18 Skjeggestadbrua var stengt fra 2. februar 2015 til sommeren 2016.
E18 Skjeggestadbrua var stengt fra 2. februar 2015 til sommeren 2016.

65 millioner kroner til Vestfold

Det er unormalt stor slitasje på omkjøringsveiene viser målinger.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er glad for at vi nå har bestemt at det skal settes av midler til et tilskudd for å utbedre fylkesveinettet som ble spesielt utsatt for slitasje etter at E18 Skjeggestadbrua ble stengt for to år siden. Det blir satt av 65 millioner kroner som skal gå til både nye sykkelveier, busslommer, asfaltering og tiltak for trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utgifter til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveier er vanligvis fylkeskommunenes ansvar, men Samferdselsdepartementet har kommet til at det i denne konkrete saken skal settes av midler til tilskudd til nødvendige utbedringer av fylkesveinettet.

- De lokale veiene opplevde ekstra stor slitasje i en ekstraordinær situasjon. Jeg har befart områdene både i bil og på sykkel, og vi vil med dette bidra til å øke sikkerheten og redusere forfallet på veistrekningene, sier Solvik-Olsen. 

Unormalt stor slitasje

Etter et grunnbrudd 2. februar 2015 ble E18 stengt for trafikk ved Skjeggestadbrua. Frem til veien ble gjenåpnet for toveis trafikk på nordgående løp sommeren 2015, ble trafikken dirigert via fylkesveier i området.

Veien åpnet for firefelts trafikk sommeren 2016 etter at nytt sørgående løp sto ferdig. Det er foretatt målinger av spor og jevnhet på omkjøringsveiene som viser at det har vært unormalt stor sporslitasje og noen skader.

Dette skal utbedres

Samlet vil det bli satt av midler til et tilskudd på ca. 65 millioner kroner til følgende tiltak:

  • Etablering av manglende sykkelvei på fylkesvei 35 sør for Svinevoll til Skinneneveien (ca. 20 millioner kroner).
  • Etablering av busslommer og forbikjøringslommer for traktor/anleggsmaskiner på begge sider av veien på strekningen fylkesvei 35 Svinevoll – Kronlia (ca. 10 millioner kroner).
  • Trafikksikkerhets- og veitiltak i Holmestrand kommune (ca. 25 millioner kroner).
  • Asfaltering på fylkesvei 35 Bispeveien der det er behov som følge av slitasje (ca. 10 millioner kroner).

 Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen gå i dialog med Vestfold fylkeskommune om bruk av midlene.