Klima- og miljødepartementet gir tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. Arkivbilde.
Klima- og miljødepartementet gir tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. Arkivbilde.

Grønt lys for ny storgruve

Nå blir det gruvedrift på et kobberfunn som er anslått å ha inntil 100 millioner tonn kobber.

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark, og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. Dette opplyste departementet på nett 19. desember 2016.

Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse til gruvedriften ble vedtaket klaget inn til Klima- og miljødepartementet.

- Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en nyhetsmelding.

Endelig vedtak

Det er Sametinget,  Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som har klaget på Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Fakta

  • Det planlagte mineralprosjektet omhandler utvinning av kobberforekomsten i fjellene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune.
  • Gruvedriften vil gi store mengder avgangsmasser, som i hovedsak er planlagt deponert i Repparfjorden. Det planlagte sjødeponiet er i reguleringsplanen avsatt til ca. 8 kvadratkilometer.
  • Igangsetting av virksomheten krever driftskonsesjon etter mineralloven.

Organisasjonene mener det foreligger manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kan gis. Sametinget anfører at det er uforsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift utfra de miljømessige ulempene sammenholdt med de ulempene tiltaket vil ha for samisk kultur, reindrift, sjøsamisk fiske og bruk og samfunnsliv.

Klima- og miljødepartementet mener klagene ikke gir grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort, og opprettholder vedtaket. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre opplyses det fra departementet.

Ca. 150 arbeidsplasser

- Regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge og vil gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune 20. mars 2014. Gruvedriften i Kvalsund vil kunne skape ca. 150 arbeidsplasser i Finnmark.

- En elektrisk bil trenger tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil, ifølge en rapport som NHO nylig har lagt frem. Vi trenger mineraler i det grønne skiftet og de må utvinnes på en måte som er miljømessig forsvarlig. Det er prosjektet i Kvalsund et eksempel på, sier Sanner og Helgesen.

Sjødeponi versus landdeponi

Det finnes ikke faglig grunnlag for å hevde at deponi på land generelt er bedre enn deponi i sjø, ifølge departementet. Alle tre landdeponialternativene som ble vurdert ville medføre betydelige negative konsekvenser for reindriftsnæringen:

- Hver sak vurderes konkret. I dette konkrete tilfellet er sjødeponi blitt vurdert som det beste alternativet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ulempene for reindriften er i all hovedsak knyttet til arealbruken og ikke til forurensingen, opplyses det fra departementet. Klima- og miljødepartementet viser til at konsekvensene for reindriften er vurdert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med innsigelse til reguleringsplanen. Det er lagt til grunn for reguleringsplanen at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak.

Klima- og miljødepartementet har vurdert at tillatelsen etter forurensningsloven ikke er i strid med rettigheter for urfolk som samene har etter folkeretten. Departementet har gjennomført konsultasjonsmøter med Sametinget, men det er ikke oppnådd enighet i saken.

Powered by Labrador CMS