I temarapporten er dette blant annet dette bildeoppsettet fra en hendelse i Skedsmo (Borgen bru) med krokcontainervogntog 26. november 2014. Føreren av personbilen oppfattet situasjonen, og svingte ned i grøfta. Det var to personer i denne, hvorav en person ble lettere skadet. Foto og illustrajon: SHT
I temarapporten er dette blant annet dette bildeoppsettet fra en hendelse i Skedsmo (Borgen bru) med krokcontainervogntog 26. november 2014. Føreren av personbilen oppfattet situasjonen, og svingte ned i grøfta. Det var to personer i denne, hvorav en person ble lettere skadet. Foto og illustrajon: SHT

SHT: - Låsesystemene til krokcontainere er usikre

SHT mener at de fastmonterte innfestingsløsningene (låsesystemene), som er av de mest brukte til krokcontainere, ikke gir tilstrekkelig sikkerhet i forhold til lastsikringskravene.

Publisert Sist oppdatert

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gjennomført en ny temaundersøkelse knyttet til sikkerhet ved krokcontainertransport basert på i alt 15 ulykker og hendelser. Nye liknende ulykker og uhell med krokcontainertransporter bekrefter behovet for bedret sikkerhet.

Mangelfull standard og sviktende rutiner

Det er ikke fastsatte krav til design av låsesystemer for krokcontainere. Den mest brukte standarden i markedet, svensk standard SS3021:2014 «Vägfordon – Rullflaksramar – Mått», inkluderer ikke krav til valg av låssystem, materialstyrke eller design, og gir heller ingen veiledning for sikker bruk og vedlikehold.

SHT mener at standarden bør forbedres.

Produsenter, produktleverandører og bransjeorganisasjoner har vært involvert i undersøkelsen, i tillegg til transportvirksomheter og eiere av krokcontainere.

Undersøkelsen viser at systemer for innkjøp, rutiner for bruk og vedlikehold, samt kontroller av slikt transportutstyr basert på leverandørenes anvisninger må forbedres. Videre er det viktig at virksomhetene følger opp og legger til rette for opplæring av førere. Disse må ha kunnskap om farene ved å kjøre med dårlig tilpasset eller slitt og skadet utstyr, samt kunne vurdere behov for eventuell tilleggssikring.

Ingen periodisk kontroll

SHT mener også at myndighetenes oppfølging og kontroll med krokcontainertransport mangelfull. Dette begrunnes i at krokcontainere og låssystemer ikke inngår i førstegangsgodkjenning og at låssystemene ikke omfattes av periodisk kjøretøykontroll (PKK).

SHT skriver vider i rapporten:

Tilstand på containere og låssystemer fanges kun i begrenset grad opp av Statens vegvesens utekontrollvirksomhet knyttet til sikring av last. Arbeidstilsynet har heller ikke hatt høy prioritet på tilsyn på dette området, og bransjen er ikke underlagt noen tredjepartskontroll av påbygg og containere.

Dette må gjøres

I den første temaundersøkelsen om krokcontainertransport (Rapport Vei 2012/03) ble det fremmet tre sikkerhetstilrådinger, hvorav to fortsatt ikke er lukket, skriver kommisjonen.

SHT kommer med fem sikkerhetstilrådinger i Temarapport II om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport. AT.no anser at dette er så viktig informasjon, at alle tilrådingene gjengis i sin helhet:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T

Med bakgrunn i undersøkelse av 15 ulykker/hendelser hvor krokcontainere har falt av eller kjøretøy har veltet, samt funn og konklusjoner fra testoppdrag gjennomført av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) mener SHT at de fastmonterte innfestingsløsningene, som er av de mest brukte, ikke gav tilstrekkelig sikkerhet i forhold til lastsikringskravene. Undersøkelsen har også vist at det er et gap mellom myndighetenes og brukernes oppfatning om behovet for tilleggssikring.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen avklarer om lastsikringskravene i forskrift om bruk av kjøretøy er oppfylt for nye og brukte krokcontainere når disse kun er festet med det fastmonterte låssystemet.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T

SHT har gjennomført sikkerhetsundersøkelser av flere ulykker med krokcontainertransport siden 2009. Undersøkelser viser at sikringen av containerne i mange tilfeller ikke har vært tilstrekkelig, og at containere derfor har løsnet ved sideveisbelastning. Svensk standard SS3021:2014 «Vägfordon – Rullflaksramar – Mått» er den standarden som de fleste krokcontainere på det norske markedet er bygget etter. Standarden omfatter ikke lastsikringskrav, men omfatter mål og kompatibilitet. SHT vurdere at den mangler vesentlige sikkerhetskrav til styrke for materialer og låssystemer, samt krav til veiledning for sikker bruk, vedlikehold og kontroll.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Norsk Industri i samarbeid med andre interesseorganisasjoner og levererandører tar initiativ til en revisjon av standard SS3021:2014 for å bedre sikkerheten.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T

Undersøkelser av krokcontainere og låssystemer for disse har avdekket at vedlikeholds- og kontrollrutiner hos transportvirksomheter og eiere av containere ikke er tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har heller ikke hatt høy prioritet på tilsyn på dette området, og bransjen er ikke underlagt noen tredjepartskontroll av påbygg og containere. SHT mener dette er et område som er meget krevende for førers daglige egenkontroll, og at god virksomhetsintern opplæring og oppfølging følgelig kreves for å ivareta sikkerheten. SHT ser behov for at Arbeidstilsynet i sitt tilsyn følger opp de aktuelle virksomhetene i denne ulykkesforebyggende aktiviteten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Arbeidstilsynet øker tilsynet med transportbransjens vedlikeholds- og kontrollrutiner for krokcontainere og låssystemer.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T

Undersøkelsen har vist at det ikke er systematisk offentlig kontroll av tilstand på krokcontainere og innfestingspunkter på kjøretøyene. De fastmonterte låsene på kjøretøyene til krokcontainere må ikke dokumenteres ved førstegangsregistrering og har ikke vært et kontrollpunkt i forbindelse med PKK (periodisk kjøretøykontroll). Svakheter ved krokcontainere og påbygg fanges kun i begrenset grad opp av Statens vegvesens utekontroller når de utfører kontroll av lastsikring, og kun Arbeidstilsynet har hjemmel i sine forskrifter for tilsyn av krokcontainere og innfestingspunkter på kjøretøyene. SHT anser det som viktig at kontroll av krokcontainertransport gjennomføres helhetlig og rettet mot sikkerhet i alle ledd.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samordner sin godkjennings- og kontrollvirksomhet av krokcontainertransport slik at den totale sikkerheten i alle faser ivaretas.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T

SHT har gjennom sine undersøkelser av uønskede hendelser med krokcontainertransport funnet at Statens vegvesen i flere tilfeller har bistått politiet med tekniske undersøkelser. Statens vegvesen mangler imidlertid et system for rapportering og systematisk læring på bakgrunn av denne informasjonen i etaten på landsbasis. Sett i lys av Statens vegvesens rolle som tilsynsansvarlig for trafikant og kjøretøy samt med sektoransvar for trafikksikkerhet, mener SHT at Statens vegvesen i større grad bør utnytte kunnskap som erverves gjennom sitt bistandsarbeid til politiet, til å iverksette tiltak i egen etat.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å etablere et internt system for rapportering og systematisk læring på bakgrunn av informasjon fra bistandsoppdrag for politiet.