Byggestart rykker nærmere

Full fremdrift for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Siste trasévalg er avklart.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å fortsette med full fremdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen frem til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn for å legge Helgelandsmolinja «til grunn» for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekningen mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike. Med dette er traséen for hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss avklart.

- Viktig avklaring

- Dette er en viktig avklaring for å sikre gjennomføringen av prosjektet. Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vi vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med en avklart trasé, er grunnlaget lagt for en effektiv og forutsigbar planprosess. I det videre arbeidet med reguleringsplanen skal det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen.

Samferdselsdepartementet ba 30. august 2015 etatene Jernbaneverket og Statens vegvesen om å starte formell planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss.

På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta ble etatene bedt om å gjennomføre et forprosjekt for å se nærmere på de tre alternative traséføringene over Helgelandsmoen, Busund og Monserud.

Anleggsstart i 2019

Jernbaneverket og Statens vegvesen leverte 4. februar i år forprosjektrapporten. Formålet med utredningen har vært å avklare om tiltak som kan minske eller kompensere for skadevirkninger kan endre rangeringen av alternativene i forhold til tidligare tilrådinger fra transportetatane. Statlige etater og lokale myndigheter har vært involvert i arbeidet. De faglige vurderingene fra transportetatene er blant annet at:

  • Monserud-linjen (4e) blir vurdert som den dårligste løsningen, både på grunn av kostnadsnivået og konsekvensene for landbruk og kulturmiljø.  
  • For Helgelandsmoen-linjen (4f) er det større mulighet for å sette i verk tiltak som kan minske skadevirkningene for naturmangfold enn for Busund-linjen.
  • Helgelandsmolinjen gir lavest kostnader av de tre alternativene.

Det er lagt opp til en samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstillelse i 2024.

Powered by Labrador CMS