Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Mer jernbanebygging i vente

Ringeriksbanen blir den fjerde InterCity-strekningen.

Publisert Sist oppdatert

- Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte arbeidet med å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet. Det settes av 20 millioner til arbeidet i 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Som en del av regjeringens arbeid for nye og mer effektive planprosesser, skal Ringeriksbanen vurderes som et OPS-prosjekt, og vi vil vurdere statlig reguleringsplan. Både det togtilbudet Ringeriksbanen vil inngå i, samt den forventede standarden på banen, gjør at banen får de samme kjennetegn som dagens IC-strekninger er på vei til å få. Ringeriksbanen vil bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har sendt brev til Jernbaneverket om premissene for det videre utrednings- og planarbeidet for Ringeriksbanen.

- Ringeriksbanen er et viktig nasjonalt prosjekt. Banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som følge av den sterke befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg vil en reisetidsreduksjon på nærmere én time gjøre togtrafikken mellom Oslo og Bergen mer attraktiv, sier samferdselsministeren.

Skal vurdere OPS

Samferdselsdepartementet legger opp til rask fremdrift for det videre arbeidet med Ringeriksbanen. I første omgang skal det avklares forhold knyttet til hastighetsstandard, dobbeltsporet bane og konsekvenser for trasévalg. Det er videre behov for oppdaterte kostnadsanslag og nytteberegninger. Jernbaneverket skal også gi en vurdering av om det er hensiktsmessig med statlig plan for prosjektet samt vurdere om OPS (offentlig-privat samarbeid) kan være aktuelt for strekningen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at den formelle planleggingen etter plan- og bygningsloven starter opp etter at utredningen er oversendt departementet, gjennomført eventuell ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget og at det er tatt stilling til anbefalingene i utredningen.

Departementet ber også Jernbaneverket om å ta hensyn til at Ringeriksbanen nå er å regne som én av fire IC-strekninger i etatens arbeid med utbyggingsstrategien for InterCity-strekningene. Til nå har InterCity vært regnet som strekningene Oslo - Skien, - Lillehammer og - Halden. Regjeringen vil legge fram utbyggingsstrategien for Stortinget i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2015.