Mer til vei og jernbane

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til vei og jernbane over statsbudsjettet for 2014.

Publisert Sist oppdatert

 Blant annet vil det bevilges mer penger for å rydde opp etter naturens herjinger. 

- Det blir bevilget mer til å utbedre skader på vei- og jernbanenettet etter flommen på Vestlandet tidligere i høst, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget fra regjeringen er 10 mill. kroner til å utbedre skadene flommen påførte riksveinettet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Riksveier og tomtekjøp

Totalt er det foreslått å sette av 66 mill. kroner til riksveier, men av dette øremerkes 40 mill. kroner til å kjøpe ut eiendommer for å tilrettelegge for fremtidig bygging av ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Akershus.

Videre er det satt av 10 mill. kroner til å løse ut næringseiendommer langs traséen på riksvei 110 mellom Simo og Ørbekk. For å sikre nødvendig fremdrift i prosjektet som inngår i Bypakke Nedre Glomma, bør eiendommen utløses helst i 2014.

16 mill. kroner skal dekke statens andel av økte kostnader til bygging av fylkesvei 115 Vamma-Ringnesdalen, en sidevei til E18 i Østfold.

Ytterligere kompensasjon

I tilknytning til endring av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014, vil økte statlige kjøp på 8 mill. kroner kompensere for riksveifergetjenester etter gjeldende avtaler.

Bompenger på E18 gjennom Vestfold forlenges fra 15 til 20 år, men regjeringen går inn for å redusere bomtakstene fra 88 kroner til 57 kroner.

Det forutsettes at hele E18-prosjektet blir lagt inn under et av de nye bompengeselskapene når de blir etablert. Når siste delstrekning av ny E18 gjennom Vestfold står ferdig i 2017, vil Samferdselsdepartementet se på takstnivå og bompengeperioden på ny.

Jernbanebevilgningene

Regjeringen foreslår 12 mill. kroner til å dekke utbedring av flomkostnader på Bergensbanen og Flåmsbanen i oktober 2014 med 6 mill. kroner til hver. Begge banene ble stengt for trafikk.

Lavere fremdrift og utsatt produksjon på en del av jernbanenettet medfører at Jernbaneverket har valgt å omdisponere 257 mill. kroner til fornying av eksisterende infrastruktur. Midlene er blant annet brukt til:

* Bytte ut skinner og sviller på Gjøvikbanen og på Alnabru.

* Forsere fornying av kontaktledningsnettet på Sørlandsbanen.

* Utbedre Dovrebanen etter flommen i 2013.

* Ruste opp sørlig del av Numedalsbanen etter oppstart av tømmertrafikk på strekningen.

 

* Utbedre transmisjons- og fiberkabel og fornye plattformen på Greverud stasjon i Oppegård kommune.