MEF forventer bedre oppfølging

MEF mener det er avgjørende for å sikre god forutsigbarhet at oppfølgingsgraden for vei- og baneprosjekter styrkes utover regjeringens forslag.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdsel i 2014. Dette er en økning på 6,3 milliarder kroner (16,2%), fra saldert budsjett 2013. 22,7 milliarder kroner går til veiformål, mens 18,7 milliarder kroner vil gå til jernbane. Samlet er dette 4,7 milliarder kroner lavere enn gjennomsnittlig årlige ramme for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2017, og utgjør en oppfølgingsgrad på 21,8% for vei. 

- MEF er skeptiske til en så lav oppfølgingsgrad. Det skaper usikkerhet om NTP som langtidsplan for vei og bane. Vi mener det er betydelig rom for den kommende regjeringen til å øke investeringsrammen, som i gjeldende budsjett er alt for lav, sier Trond Johannesen, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 

Lav oppfølging for prosjekt på egne poster

To av tre samferdselsprosjekter som er oppført som egne poster i statsbudsjettet har lav oppfølgingsgrad etter første år i NTP 2014-2023, hevdes det fra MEF. Nytt dobbeltspor Oslo-Ski og E16 over Filefjell har, ifølge organisasjonen, en oppfølgingsgrad på henholdsvis 10,8% og 19,4%.

- Disse prosjektene videreføres fra forrige NTP-periode. Der hadde også disse svært lav oppfølgingsgrad, på litt over 60% siste fireårsperiode. Det er uheldig at man ikke klarer å skape større forutsigbarhet i fremdriften. Forutsigbarhet er svært viktig for anleggsbransjen, og da må rasjonell fremdrift vært høyt prioritert. MEF har forventninger til at den kommende regjeringen gjør noe med dette, påpeker Johannesen.

Vedlikeholdssatsing?

Regjeringen uttaler i statsbudsjettet at veksten i forfallet på veinettet vil stanses tidlig i planperioden for NTP 2014-2023, og forfallet vil bli redusert i løpet av perioden. Forfallet på riks- og fylkesveinettet er estimert til 76-122 milliarder kroner.

- Vi stiller spørsmålstegn ved oppfyllelsen av denne ambisjonen. Regjeringens målsetting om å stanse forfallet forutsetter, slik det er beskrevet i Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017, at Statens vegvesen evner å gjennomføre effektiviseringstiltak internt, tilsvarende 10-15% av byggekostnadene. Disse besparelsene skal gå til styrking av vedlikeholdet. Vi mener det foreløpig er usikkert når gevinstene av besparelsene kommer, og hvor store de blir. Noe Statens vegvesen også erkjenner, understreker Johannesen.

Videregående opplæring

Det bevilges i budsjettet 106,1 mill. kroner i tilskudd til påbygging for generell studiekompetanse etter fagbrev.

- Vi mener dette er positivt, da det kan føre til at flere vil velge å ta fagbrev. Dette kan bidra til å demme opp om frafallet i den videregående skolen, ved at flere ender opp med en yrkesutdanning og muligheter for arbeid, sier MEF-lederen.

Redusert formuesskatt og arveavgift

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten til 1 mill. kroner, fra dagens 870.000 kroner. Regjeringen foreslår også å heve fribeløpet i arveavgiften fra 470.000 kroner til 1 mill. kroner.

- MEF mener en økning i bunnfradrag på formuesskatten er et skritt i riktig retning, men formueskatten vil likevel etter denne endringen utgjøre en betydelig utfordring for mange av våre medlemmer. Vi vil oppfordre den kommende regjeringen til å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital, sier Johannesen.