- firefelts E6 på en strekning på ca. 6,3 km.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på ca 4,2 km.
- ca 8,5 km med lokalveier.
- ca. 8,2 km gang- og sykkelveier i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Det er gitt en klagefrist til 11. november klokken 12, og kontrakt vil bli inngått etter at denne klagefristen er gått ut.