Færre bompengeselskap

Dagens bompengeselskap har en samlet gjeld på ca. 35 milliarder kroner. En del av bompengene går til å betale renter på lånene - og dermed ikke til veibygging.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen arbeider for å redusere bompengebelastningen for folk og næringsliv. Vi vil innføre en ordning der man kan redusere rentekostnadene for veiprosjekt og kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for lavere takster i bomprosjekt over hele landet. Som ledd i arbeidet vil bompengesektoren bli omorganisert, slik at  dagens mange bompengeselskap blir til to-tre selskap som får ansvaret for innkrevingen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med en orientering å omorganisere bompengesektoren.

Dette forslaget ble lagt fram i statsråd onsdag 14. mai.

35 milliarder i gjeld

Bompengeselskapene har opparbeidet seg en gjeld på ca. 35 milliarder kroner. Det betyr at forholdsvis mye av bompengeinntektene går til å dekke rente- og administrasjonsutgifter. Dette vil regjeringen forandre.

- Regjeringen vil bruke litt av statens tyngde til å redusere lånekostnadene for bompengeselskapene, og i tillegg kompensere renteutgiftene over statsbudsjettet. Vi vil derfor innføre en «rentekompensasjonsordning» for bompengelån. Ordningen vil gjelde for alle bompengeprosjekt som blir en del av de nye bompengeselskapene. Målet er at mer av bompengene skal gå til selve prosjektene, mens mindre skal brukes til å betale for finansiering av lån. Dette gjør det mulig med lavere bompengetakster eller kortere innkrevingstid, sier samferdselsministeren.

Det skal arbeides videre med selve utformingen av ordningen. Arbeidet må ses i sammenheng med annen omorganisering innenfor bompengesektoren og etableringen av de nye bompengeselskapene. Innføring av kompensasjonsordningen skal ikke gå på bekostning av prosjekt som er vedtatt i Nasjonal transportplan. Fram til en ny ordning er på plass, skal det for nye bompengeprosjekt som vil inngå i de nye bompengeselskapene beregnes takster basert på 10 års statsobligasjonsrente, går det fram av orienteringen.

Færre bompengeselskap

Regjeringen tar sikte på at de nye bompengeselskapene skal være etablert i løpet av 2015. Målet er at de skal erstatte de 50-60 bompengeselskapene som eksisterer i dag. De nye selskapene skal sørge for lavere kostnader og bedre lånevilkår for bompengeprosjekt.

- Med dette kan vi få lavere låne-, drifts- og administrasjonskostnader. For trafikantene betyr dette lavere bompengesatser eller kortere periode med innkreving av bompenger, sier samferdselsministeren.