Forum for norsk veitransportnæring. Første møte onsdag 13 desember 2017 hos Samferdselsdepartementet.
Forum for norsk veitransportnæring. Første møte onsdag 13 desember 2017 hos Samferdselsdepartementet.

Nytt veitransportforum

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring.

Publisert Sist oppdatert

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende beskrivelse av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hva slags utfordringer næringen og arbeidstakerne står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Første møte avholdt

Det nye veitransportforumet skal møtes 3-4 ganger i året. Deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet.

Det første møtet i forumet ble holdt onsdag 13. desember, hos Samferdselsdepartementet. Tema var EU-kommisjonens mobilitetspakker, der sosiale retter og like arbeidsvilkår for næringen er sentralt.

- Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale retter for å forbedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringen. Dette er også sentrale temaer i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor et naturlig emne å ta opp på det første møtet i gruppen, sier Solvik-Olsen.

Disse er med

Regjeringen har gjort en rekke vedtak som styrker regelverket og kontrollaktiviteten for transportnæringen. Kontrollnivået er kraftig økt de siste årene og kontrollørene har fått tilgang til digitale hjelpemidler.

Regjeringen har blant annet innført strengere krav til vinterdekk, åpnet for bruk av hjullås, bedre kontroll av vinterutstyr og mulighet for å holde igjen kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav.

Fra næringen deltar Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet i forumet. På det første møtet, deltok Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet, i tillegg til Samferdselsdepartementet.

I andre møter vil andre myndigheter og organisasjoner delta ved behov, opplyser departementet.