Det skal bygges tosidig sykkelfelt og fortau på sørsiden av Professor Kohts vei. Strekningen på 1250 meter strekker seg fra krysset Professor Kohts vei /Markalléen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei.

I tillegg inngår følgende i kontrakten:

  • nytt veilys langs hele strekningen
  • nye vann- og avløpsledninger og nytt drens- og overvannssystem langs deler av strekningen
  • avkjørsler og mindre tilpassinger av dagens vei
  • breddeutvidelse av veien for å få plass til sykkelfeltene
  • erstatte eksisterende støttemurer samt bygge noen nye

 Anleggsarbeidet starter i april/mai 2018.

Seks leverte tilbud

Entreprenør Arne Olav Lund AS var tilbyderen med lavest pris, 78.890.622 kroner.

Prosjektet har en forventet totalkostnad på 231 millioner kroner. Totalkostnaden inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet. Det var seks entreprenører som hadde levert inn tilbud da fristen gikk ut 26. januar 2018.

Fylkesvei 604 Professor Kohts vei er en del av regional sykkelveg langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

Professor Kohts vei er fylkesvei, men prosjektet er finansiert med statlige midler samt bompenger fra Oslopakke 3. Prosjektet er en del av Bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus.