Bilde fra offentliggjøringen av tildelingen, 15 mars. Fra venstre; vegdirektør Terje Moe Gustavsen; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; konserndirektør i Skanska Norge Ståle Rød.
Bilde fra offentliggjøringen av tildelingen, 15 mars. Fra venstre; vegdirektør Terje Moe Gustavsen; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; konserndirektør i Skanska Norge Ståle Rød.

Signerte milliardkontrakt

Torsdag 31. mai 2018 signerte Vegvesenet og Skanska milliardkontrakt på det første OPS-prosjektet i Norge på over ti år.

Publisert

Nå blir det ny riksvei mellom Løten og Elverum i Hedmark.

Skanska ble tildelt kontrakten i mars 2018. I tiden etter kontraktstildelingen, er det arbeidet med detaljene knyttet til de finansielle betingelsene.

Tidenes raskeste utbygging

På snaue 29 måneder skal det bygges 15,2 km. firefelts vei med midtdeler, 10,4 km tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt. Det blir bygget nytt tilbud til gående og syklende og det kommer ny kontrollstasjon.

Fakta

 • Ny rv.3/ rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-feltsvei og 10 km 2-feltsvei med midtrekkverk og bygging av ny kontrollstasjon. I tillegg skal Statens vegvesen gjøre forbedringer på dagens vei.
 • Prosjektet skal gjennomføres på under to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes 1. november 2020.
 • Dette er det første OPS-prosjektet i veibygging på over 10 år. Skanska og Hedmarksvegen as står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.
 • Den tilbudte prisen på 5,5 mrd. kr er 20 prosent lavere enn tidligere kostnadsoverslag.

Det spesielle ved utbyggingen er at det organiseres som OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid). Det vil si at entreprenørselskapet Skanska, med sitt OPS-selskap Hedmarksvegen AS, står ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av veien i 20 år, samt finansiering i byggeperioden. I sum er verdien på kontrakten 5,5 milliarder kroner.

- Gjennom flere og lange runder med de tre finalistene, har vi forhandlet fram et meget god prosjekt. Vi har knadd løsninger, regnet på mengder og diskutert alternativer som har resultert i avtalen vi har på bordet i dag sier prosjektleder, Taale Stensbye.

Oversiktskart.
Oversiktskart.

Kontrakten ligger ca. 1,5 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag. Det er en teoretisk innsparing på 20 prosent.

- Men vi reduserer ikke på standarden for eksempel i form av færre kryss eller veibredder, understreker han. I all hovedsak er det regulert løsning som nå bygges.

Dette skal bygges:

 • 15,2 km. firefeltsvei med midtdeler
 • 10,4 km. 2/3 feltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt
 • 3 planskilte kryss
 • 2 rundkjøringer
 • 2 T-kryss
 • 7,1 km. gang- og sykkelvei
 • 10 bruer
 • 18 over-/ underganger
 • 2 faunapassasjer (viltoverganger)

Redusert usikkerhet gir bedre pris

Samhandling i konkurransefasen på nærmere ett år bidratt til leverandørene har fått en unik innsikt i lokale forhold og ikke minst i grunnforholdene som er spesielt krevende på dette prosjektet.

Dette har bidratt til redusert risikopåslag og lavere pris enn forutsatt i opprinnelig kostnadsanslag.

-I OPS-kontrakter får ikke entreprenøren betalt før veien er tatt i bruk. Dette bidrar til kortest mulig byggetid, ikke minst til fordel for trafikantene som raskt kan ta i bruk nyinvesteringen og dermed høynes også samfunnsnytten. Kort byggetid er selvfølgelig til fordel for naboer og andre som er berørt av byggearbeidene sier Stensbye.