Kontrakten mellom Brødrene Nordahl AS og Statens vegvesen ble inngått 13. august. Kontraktspartene skal ha samhandling før byggearbeidene starter i slutten av august 2018.

Gang- og sykkelvei - med mer

Brødrene Nordahl AS skal på oppdrag for Statens vegvesen:

  • Bygge 1,1 km med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelveien bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelveien og fylkesvei 503 blir det på en del av strekningen en rabatt mens det på øvrige deler blir en tre meter bred grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesveien med gang- og sykkelveien i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Arbeidene skal være ferdigstilt innen 1. oktober 2019.

En del av «Trygging av skoleveier i Akershus»

Byggingen av gang- og sykkelveien langs fylkesvei 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune.

Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveier i Akershus. Formålet med den nye gang- og sykkelveien er å øke tryggheten for brukerne, noe som igjen skal føre til mer gåing og sykling.