Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

- Fullt brukelig TØI-rapport

KOMMENTAR: Erling Sæther sier vår rapport er ubrukelig. Det er slett ikke sant.

Publisert

KOMMENTAR: Vi har skrevet en rapport for Oslo kommune, Klimaetaten, med formål å bidra til økt kunnskap om miljøavtrykket fra næringstrafikk på Oslo kommunes område.

Rapporten er ment å inngå i beslutningsgrunnlaget for videre arbeid med utforming av tiltak og virkemidler rettet mot næringstrafikken.

Rapporten tar for seg miljøkonsekvenser av kjøring med vare- og servicebiler innenfor Oslos kommunegrenser. Vi har ikke forsøkt å beregne utslipp fra kjøring med alle gods- og varebiler registrert i Oslo, ei heller utslipp i andre kommuner fra næringstrafikk generert i Oslo kommune.

Elise Caspersen, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
Elise Caspersen, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Vi mener Sæthers forslag til beregningsmetode i sitt innlegg på Samferdsel av utslipp slett ikke ville gitt et mer korrekt bilde. Sæther foreslår å beregne utslippene for biler registrert i Oslo uavhengig av hvor de kjører – det er ikke relevant for problemstillingen i vår rapport.

Metoden vi har brukt tar hensyn til hvor kjøring finner sted, og den bruker mer detaljerte utslippstall enn Sæther foreslår. De som er interessert i metodikken, kan lese vårt tilsvar i Samferdsel.

Sæther påpeker også at tallene er beheftet med usikkerhet. Det er riktig og noe vi har påpekt i våre analyser. Mangel på perfekte data bør derimot ikke hindre muligheten for å få fram relevant informasjon.

Tale Ørving, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
Tale Ørving, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Vår vurdering er at tilgjengelig datagrunnlag var tilstrekkelig for analysen. Dessuten baserer vi oss i stor grad på gjennomsnittstall, som Sæther bekrefter at stemmer overens med erfaringstall fra bransjen.

Elise Caspersen og Tale Ørving
Forskere, Transportøkonomisk institutt (TØI)