Eksempel på asfaltmembran der skjøter sveises med åpen flamme.
Eksempel på asfaltmembran der skjøter sveises med åpen flamme.

Nye anbefalinger for plassering av radonsperre

Kravene i TEK innebærer at de fleste nybygg må ha radonmembran og radonbrønn. Byggforsk-serien gjør rede for kravene og har oppdatert anbefalingene for plassering av radonmembran i gulvkonstruksjoner.

Publisert

I bygninger med rom for varig opphold skal årsmiddelverdien for radonkonsentrasjon i innelufta ikke overstige 200 Bq/m3.

Det innebærer at de fleste nybygg må ha radonmembran. I tillegg skal man legge til rette for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen, som kan aktiveres hvis radonkonsentrasjon i innelufta overstiger 100 Bq/m3.

Plassering av radonmembran

Plasseringen av membranen i konstruksjonen avgjør hvordan membranen belastes mekanisk og kjemisk. Belastningene er inndelt i bruksgrupper, A, B og C.

Membranen kan plasseres i fyllmassene under gulvkonstruksjonen, rett under isolasjonen i gulvet, mellom isolasjonslagene eller over øverste betong- / isolasjonslag.

- En membran plassert over øverste lag betong eller isolasjon i gulvet (bruksgruppe C) krever flere tettedetaljer enn de andre plasseringene, og membranen er mer utsatt for skader både i byggeprosessen og ved ev. bruksendring eller rehabilitering. Vi anbefaler derfor at bruksgruppe C kun benyttes ved rehabilitering av eksisterende bygninger, når man ikke har andre alternativer, sier seniorrådgiver Hanna J. Larsen i Sintef Byggforsk.

Tiltak i eksisterende bygninger

Dersom man gjør tiltak i eksisterende bygninger, dvs. bruksendring eller fysiske arbeider som er mer enn vedlikehold, skal man i utgangspunktet oppfylle dagens tekniske krav.

Man kan likevel søke kommunen om fritak fra krav om tiltak mot radon. Da må man kunne dokumentere at fritaket er forsvarlig, og at det er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk og unngå uforholdsmessige kostnader. Kravet til maksimalt radonnivå gjelder uansett ved utleie og for skoler og barnehager.

Ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet, gjelder grenseverdien på 200 Bq/m3, men det er ikke krav om radonsperre eller tiltak i grunnen.

Byggforskseriens anvisning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging er oppdatert, og omhandler:

  • typer radonmembran under gulv, alternative plasseringer (bruksgrupper) og viktige hensyn ved montering
  • radonsperre på vegger mot terreng
  • utførelse av radonbrønn
  • perforerte rør eller hulrom under bygningen
  • ventilasjon

Les anvisningen 520.706 Sikring mot radon ved nybygging

Om tiltak i eksisterende bygninger, se Byggforskserien 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger.

Andre oppdateringer i Byggforskserien:

361.121 - Soverom i boliger
527.303 - Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller
525.322 - Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag
700.802 - Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging
523.741 - Karnapper