Rekkverk med manglende bilter på E39 Gaular, Region vest.
Rekkverk med manglende bilter på E39 Gaular, Region vest.

Åpnet tilsynssak: - Farlige feil på rekkverk

- Mangler ved bolter i rekkverk er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial, skriver Vegtilsynet i en tilsynsrapport.

Publisert

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

I tilsynsrapporten skriver Vegtilsynet:

Mangler ved bolter i rekkverk er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial. Statens vegvesen sitt styringssystem fanger ikke opp dette problemet hverken i form av risikovurdering av objekter, krav til inspeksjoner, spesifikasjon av kontrollaktiviteter, årsaksanalyse eller erfaringsdeling/læring. Uten endring i system og praksis vil dette problemet fortsette, med fare for alvorlige ulykker.

Fant 100 mangler ved bolter og innfestinger

I løpet av 2018 gjennomførte Vegtilsynet inspeksjoner av rekkverk i Region nord og Region vest, og fant et betydelig antall manglende bolter i sammenføyningene av rekkverk.

Totalt ble det funnet 169 mangler ved rekkverket på de inspiserte strekningene, og 100 av disse er relatert til manglende bolter og innfesting. Disse registreringene kommer i tillegg til feil som ble avdekket i en tilsynssak fra 2017, Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold.

Når rekkverk ikke er tilfredsstillende montert, eller mangler viktige komponenter, som for eksempel bolter, mister rekkverket sin funksjonalitet, og er ikke lenger godkjent.

Funn gjort i Region nord, Region vest og Region øst, kan indikere et nasjonalt problem. I tilsynssaken, som var rettet mot Vegdirektoratet, ville Vegtilsynet derfor finne de bakenforliggende årsakene.

Vegtilsynet fant blant annet:

  • Sjekklistene og metodene Statens vegvesen bruker under inspeksjoner omfatter ikke bolter i rekkverk.
  • Vegdirektoratet har ikke utført en risikovurdering knyttet til rekkverk.
  • Det er ikke satt krav om systematisk årsaksanalyse ved avvik, noe som er viktig for å sette i verk de rette tiltakene.
  • Det gjennomføres ikke årlig gjennomgang av prosessen «Drifte vegnettet gjennom driftskontrakter», og arbeid med revidering av prosesser og retningslinjer tar for lang tid.

Vegtilsynet har funnet åtte avvik som vil bli fulgt opp med Vegdirektoratet. I tillegg er det gjort fem observasjoner.

Vegvesenet: - Vi kan ikke akseptere mangler

- Vegtilsynets foreløpige rapport viser at vi i Vegvesenet må bedre rutinene når det gjelder å rette enkelte feiltyper på rekkverk og annet utstyr langs veien, sier avdelingsdirektør Trond Michael Andersen i Vegdirektoratet.

Rekkverk langs veien er sikkerhetskritisk utstyr, og skal fungere som en barriere i en ulykkessituasjon.

- Vi kan ikke akseptere mangler som bidrar til at funksjonsevnen til rekkverkene er for dårlig, eller i verste fall kan øke ulykkesomfanget. Dette gjelder eksempelvis manglende bolter i rekkverk.

Som en del av driftskontraktene inspiseres rekkverk periodisk, feil skal avdekkes gjennom disse, og disse skal rettes opp.

- Vi har pågående en stor satsing på vedlikeholdsstyring, sier Andersen.

Det er ca. 20.000 km rekkverk langs riks- og fylkesveiene.

- Det er kjent at vi har et etterslep i vedlikehold som også går på utstyr langs veien. Dette kan klart ha en trafikksikkerhetsmessig side. Å løfte standarden på veinettet og utstyr for å sikre trygge og fremkommelige veier er en hovedoppgave, sier avdelingsdirektøren.