BetonmastHæhre splittes

Sterke motsetninger mellom eier-grupperinger og underskudd i anleggsvirksomheten, er årsaker til at selskapet splittes. Toppledere slutter etter uenigheter.

Publisert

BetonmastHæhre leverte et resultat fra drift før skatt og goodwillnedskrivninger på minus 223 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. I tillegg har selskapet valgt å nedskrive goodwill med 500 millioner kroner relatert til konsernets anleggsvirksomhet.

Etter to år med svake resultater for det sammenslåtte selskapet, har styret i BetonmastHæhre vedtatt å iverksette en prosess med mål om å splitte opp selskapet.

- Fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen har vist seg svært krevende, og vi har ikke lykkes med å bygge et velfungerende og lønnsomt entreprenørkonsern. Sterke motsetninger mellom eier-grupperinger samt dårlige resultater, har ledet styret til beslutningen om å gå inn for en splitting av selskapet, sier styreleder Ole Enger.

Enger poengterer at prosessen er betinget av en rekke forhold, herunder restrukturering av dagens finansiering, godkjenning i generalforsamling.

Den vedtatte prosessen har som formål å skille ut Betonmast (dagens bygg- og eiendomsvirksomhet) i et selvstendig selskap.

Gjenværende virksomhet i BetonmastHæhre AS vil omfatte dagens anleggsvirksomhet som inkluderer Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund samt en rekke virksomheter og eiendeler organisert under BetonmastHæhre Industri AS og BetonmastHæhre Tomteutvikling AS.

Skjelle fratrer – går over i et engasjement

Konsernsjef Svein Hov Skjelle har sagt opp sin stilling.
Konsernsjef Svein Hov Skjelle har sagt opp sin stilling.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle har sagt opp sin stilling, men er engasjert av styret på et 12-måneders engasjement for å lede arbeidet med å splitte selskapene, samtidig som han i perioden viderefører sin rolle som leder i holdingselskapet BetonmastHæhre AS.

- BetonmastHæhre-konsernet består av en rekke dyktige entreprenører, men med nokså ulike syn på virksomhetsstyring og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal kunne bygge et stort og lønnsomt entreprenørkonsern. Det har gjort det svært krevende å lede denne virksomheten, og jeg har derfor valgt å si opp min stilling, sier Skjelle, som har innehatt stillingen siden september 2018.

Petter Vistnes fratrer

Petter Vistnes, leder av BetonmastHæhre Anlegg, fratrer, da det ble vanskelig å lede en organisasjon der eierne har ulik oppfatning om hvordan anleggsvirksomheten skal styres. Bilde fra 2018.
Petter Vistnes, leder av BetonmastHæhre Anlegg, fratrer, da det ble vanskelig å lede en organisasjon der eierne har ulik oppfatning om hvordan anleggsvirksomheten skal styres. Bilde fra 2018.

Petter Vistnes, leder av BetonmastHæhre Anlegg, har også meddelt at han ønsker å fratre. Vistnes har vært leder av anleggsvirksomheten siden april 2018. 

- Det er mange dedikerte og dyktige medarbeidere i anleggsvirksomheten som jeg har blitt kjent med etter at jeg tiltrådte som leder for nesten ett år siden. Årsaken til at jeg har bedt om å fratre er at man fra eierhold har ulik oppfatning om hvordan anleggsvirksomheten skal styres, sier Vistnes.

- Jeg kan betrygge våre kunder og samarbeidspartnere om at våre medarbeidere i Isachsen, Hæhre og Steen & Lund har alle forutsetninger for å levere gode prosjekter – både nå og i fremtiden, tilføyer Vistnes.

Tap i anlegg, sterkt i bygg og eiendom

BetonmastHæhre leverte et blandet bilde i fjerde kvartal. Mens anleggsvirksomheten tapte penger – hovedsakelig som følge av økte kostnader og uavklarte tilleggskrav mot byggherre på infrastrukturprosjektene E6 Helgeland Nord og Smisto kraftverk – fortsetter Betonmast sin lønnsomme vekst, og noterte rekordhøy aktivitet både i kvartalet og for året som helhet.

- BetonmastHæhre Anlegg har i likhet med andre entreprenørselskaper flere store uavklarte tviste- og rettsprosesser med offentlige byggherrer. Tvistene binder mye kapital og nøkkelressurser båndlegges. Over tid er et slikt omfang av tvister ikke akseptabelt, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle.

Samlet omsatte BetonmastHæhre for 13 milliarder kroner i 2018, en vekst på 34% fra proforma 9,7 milliarder kroner i 2017. Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 571,8 (proforma 53,1), mens resultat før skatt ble minus 601,4 millioner kroner (proforma 35,4).

Samlet ordrereserve for BetonmastHæhre var ved utgangen av fjerde kvartal på 10,4 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 2,2 milliarder kroner.

BetonmastHæhre har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 2,55 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på 970 millioner kroner. I tillegg utgjør ubenyttede lånerammer 1,5 milliarder kroner.

Utsikter

Betonmast oppgir å ha levert gode resultater over tid, og utsiktene til videre vekst skal være gode. Virksomhetens mål er videre vekst og marginforbedring i både Norge og Sverige.

Resultatene i BetonmastHæhre Anlegg har de siste to årene vært preget av store nedskrivninger av enkelte større anleggsprosjekter, hvor kontraktene ble inngått i perioden 2013-2015.

Det norske anleggsmarkedet ventes å forbli sterkt i årene som kommer, og ved å prioritere de riktige kontraktene ut ifra risiko og potensial, er forutsetningene for å kunne drive lønnsomt gode, skriver selskapet i en melding.

Etter fisjonen (splittelsen)

Betonmast vil bestå av bygg og eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige med ca. 1000 medarbeidere, og konsernet omsatte for 6,9 milliarder kroner i 2018.

BetonmastHæhre AS (anleggsvirksomheten) vil bestå av ca. 2000 medarbeidere og omsatte i 2018 for 6,3 milliarder kroner.

Foreløpig planlegges splitten gjennomført som en fisjon, der eierne i dagens BetonmastHæhre AS også vil få sin forholdsmessige eierandel i Betonmast AS.

Prosessen er betinget av en rekke forhold, blant annet restrukturering av dagens finansiering, godkjenning i generalforsamling.