Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterte oppdraget med å lage konseptvalgutredning om transportsystemet for Ny by Bodø tidligere i mars 2019.

Utredningen skal være ferdig innen 1. mai 2020.

Ser hele transportsystemet i sammenheng

- Det er mye oppmerksomhet rundt hva som skal skje i Bodø de neste fem årene. Denne utredningen vil ha et 40-årsperspektiv, der vi skal se hele transportsystemet i og rundt byen i sammenheng. Ikke minst blir det viktig å finne løsninger som gir både folk og næringsliv gode og effektive hverdager, samtidig som vi oppfyller nullvisjonen om at bruken av privatbil ikke skal øke, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen Region nord.

Aktuelle tema vil være hvordan transporten vil foregå i det nye byområdet, om det er mulig og ønskelig å flytte havna, hvordan tilknytningen til jernbane skal være og hvordan ny transportteknologi kan brukes i Bodø.

- Vi er veldig glade for at staten gjennom dette tar en aktiv rolle i utviklingen av fremtidens Bodø – og at vi kan jobbe sammen om fremtidens transportløsninger helt fra starten, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

Uvanlig av kommuner er med på KVU

Konseptvalgutredning (KVU) er en overordnet utredning som skal vise noen hovedalternativer for fremtidige transportløsninger.

Målet er å avklare en del av de grunnleggende transportspørsmålene rundt utviklingen av byen, slik som plassering av jernbane og havn.

Statens vegvesen leder arbeidet på vegne av staten, sammen med Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og fylkesmannen. I motsetning til andre tilsvarende konseptvalgutredninger hvor staten styrer utredningen alene, har Samferdselsdepartementet bestemt at også Bodø kommune og Nordland fylkeskommune skal være med på å styre prosjektet.

- Vi er i gang med arealplanleggingen for området. Bodø og Ny by-prosjektet er spesielt fordi det er koblet så tett til flyplass, bane og havn. Derfor er det positivt at kommunen skal samarbeide med staten om å utvikle transportsystemet helt fra starten av, sier Pinnerød.