- Ved en driftskontrakt påtar entreprenøren seg et samfunnsansvar. De skal ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service innenfor gitte ansvarsområder og krav, sier Stine Andersen, byggeleder i Statens vegvesen.

Driftskontrakten gjelder for Østfold nord, området vist på illustrasjonen.
Driftskontrakten gjelder for Østfold nord, området vist på illustrasjonen.

Det skal utføres en rekke ulike oppgaver som brøyting og strøing vinterstid, foruten rensk av grøfter, graving av stikkrenner, slamsuging av kummer, rengjøring, feiing og plukking av søppel. Det er også utbedring av skader på asfaltdekket og skifte av rekkverk, samt oppsetting og bytting av veiskilt med mer i kontrakten.

I tillegg skal driftsentreprenøren samhandle tett med Statens vegvesen, inspisere veinettet og registrere feil og mangler.

Østfold nord

Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022.

Dette omfatter Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Våler, Skiptvet, vestre del av Marker og Rakkestad, nordre del av Sarpsborg, samt Moss og Råde nordøst for E6 (se kartet).

Kontrakten omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 138 km riksvei og 676 km fylkesvei, samt gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveiene. 

Nye felleskontrakter

Bergquist Maskin og Transport AS overtar kontrakten etter Veidrift AS, og i en overgangsperiode vil det bli utført arbeid på veinettet av både tidligere og ny entreprenør.

Selskapet har i dag kontorer i Rømskog og Ørje, og vil også etablere et nytt kontor/lager ved Brennemoen i Eidsberg kommune.

Driftskontrakten for Østfold nord, vil være en av flere felleskontrakter mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020 fram til kontrakten utløper i 2022.