VANT: To runder i rettsvesenet har Tom Wilhelmsen vært igjennom etter Follobane-jobben sammen med Park & Anlegg. Nå har Borgarting lagmannsrett stadfestet dommen fra Follo tingrett.
VANT: To runder i rettsvesenet har Tom Wilhelmsen vært igjennom etter Follobane-jobben sammen med Park & Anlegg. Nå har Borgarting lagmannsrett stadfestet dommen fra Follo tingrett.

Vant i lagmannsretten

Tom Wilhelmsen AS vant første runde i tingretten etter oppgjørstvisten mellom selskapet og Park & Anlegg AS. Nå har Borgarting lagmannsrett stadfestet dommen.

Publisert

Saken handlet om transport av masser fra Follobaneprosjektet hvor Tom Wilhelmsen AS var underleverandør for Park & Anlegg.

Utgangpunktet for samarbeidet mellom de to, var at OHL, som hadde kontrakten på utbyggingen av denne parsellen med Jernbaneverket (nå Bane Nor), inviterte Tom Wilhelmsen AS til samtaler om samarbeid på prosjektet. Tom Wilhelmsen inviterte i neste omgang med sin tidligere samarbeidspartner Park & Anlegg AS til prosjektet for å kunne løse oppgavene i fellesskap.

I etterkant ble det en stor uenighet om oppgjøret de to i mellom som endte i Follo tingrett for ett år siden.

Uenige om pris

SAMARBEID: Tom Wilhelmsen AS inviterte med Park & Anlegg AS til samarbeid på Follobanen ved Ski stasjon.
SAMARBEID: Tom Wilhelmsen AS inviterte med Park & Anlegg AS til samarbeid på Follobanen ved Ski stasjon.

Grunnlaget for den første rettsaken, var uenighet om en «back to back»-avtale fra 2015 for massetransport på prosjektet. Den opprinnelige avtalen ble undertegnet i forkant av oppstarten av jobben, og der fremgikk det at Wilhelmsen skulle ha minst 50 prosent av transporten på vei i prosjektet.

Samtidig kunne ingen av partene uansett leie inn andre transportører hvis den andre hadde ledig kapasitet, og Tom Wilhelmsen AS skulle ha samme pris for massen som ble transportert som Park & Anlegg fakturerte OHL.

Tilkjent 9 mill. kroner

Follo tingrett tilkjente Tom Wilhelmsen AS en erstatning på 9.071.070 kroner for ett år siden. Den avgjørelsen anket Park & Anlegg, og ba i lagmannsretten i januar 2020 om at de ble frifunnet. Anken på erstatningen fra Park & Anlegg AS ble forkastet av Borgarting lagmannsrett.

Dermed blir denne erstatningssummen fra tingretten pluss sluttfaktura fra januar i år og morarenter stående. I tillegg er Park & Anlegg dømt til å betale Tom Wilhelmsen AS' saksomkostninger på 349.800 kroner.

Enig med tingretten

Borgarting lagmannsrett skriver i sin dom:

«Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten, og er i stor utstrekning enig i tingrettens vurderinger.»

De tre dommene i lagmannsrettens dom var enstemmig. 

Dommen ble avsagt mandag 3.februar og det er fire ukers ankefrist før dommen er rettskraftig.

Partene er imidlertid ikke ferdig i rettssystemet enda. Senere skal de igjen møtes i tingretten til en ny ankesak, og da er tema for saken termineringen av Tom Wilhelmsen fra kontrakten og prosjektet på Follobanen.