Første store tunnelentreprise mellom Lysaker og Fornebu.
Første store tunnelentreprise mellom Lysaker og Fornebu.

Fornebubanens første store tunnelentreprise

Fornebubanen er det største T-baneprosjektet i Norge i «nyere tid», og nå kunngjøres den første store tunnelentreprisen, som går mellom Lysaker og Fornebu.

Publisert

Først ute var Fornebu sør med riving av eksisterende bygningsmasse og etablering av en stor byggegrop.

Denne uken kommer tunnel- og grunnentreprise Lysaker – Fornebu ut i markedet. Det skal drives tunnel - inkludert tverrslag - på ca. 2,3 km, fra tre påhugg.

I tillegg skal det etableres byggegroper og bergsjakter for Flytårnet og Fornebuporten stasjon.

Hovedmengden av arbeidene i denne entreprisen er:

  • Sprenging av tunnel og sjakter 442.000 m³
  • Injeksjonssement 14.200 tonn
  • Vannsikring membran 7350 m²
  • Sprøytebetong 17.800 m³
  • Konstruksjonsbetong 5100 m³
  • KC-peling 190.000 kg
  • Spunt AZ/RD - 1.300 m²/7.000m
  • Utgraving av løsmasser 37.000 m³

Planlegger kontraktsignering i 2020

Arbeidene vil være aktuelle for større tunnelentreprenører. Kontrakten er basert på NS 8405 og Statens Vegvesens prosesskode. Det vil legges vesentlig vekt på entreprenørenes oppdragsorganisasjon, gjennomføringsevne, samt klima og miljø som tildelingskriterier.

Kontrakten baseres på Oslomodellen, og det satses også sterkt på konkurranse om, og krav til klima og miljø. Det planlegges for en leverandørkonferanse før sommeren.

Konkurransen gjennomføres med forhandling og byggherre Fornebubanen ønsker tilbud som kan sikre en gjennomføring med sluttidspunkt før fellesferien 2023. I Fornebubanens kontraktsmodell er det lagt stor vekt på å få til et godt samarbeid og god samhandling i gjennomføringsfasen.

Planlagt signering av kontrakt er før jul 2020 og antatt oppstart for arbeidene er slutten av februar 2021.

Første tunnelentreprise

Kontrakten med forberedende arbeider for tverrslag Fornebuporten ble nylig signert, men utlysning av konkurransen om tunnelstrekningen mellom Lysaker og Fornebu markerer en viktig milepæl.

- Vi er fornøyde med at den første av flere tunnelentrepriser nå skal ut i markedet. Med tanke på den spesielle tiden vi befinner oss i er det viktig med forutsigbarhet og kontinuitet i oppdragene. Denne kontrakten og kommende kontrakter vil være inndelt på en måte som vi tror vil være attraktivt for markedet og vi håper mange entreprenører melder sin interesse i konkurransen, sier Ruth G. Haug, prosjektleder tunnel i Fornebubanen.

Seks stasjoner og åtte km

Fornebubanen skal bli en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. åtte km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter. Byggingen av banen starter i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027.