Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Veiene stenges 2000 ganger i året i Norge som følge av skred.
Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Veiene stenges 2000 ganger i året i Norge som følge av skred.

Klimahåndtering inn i veibyggernes samfunnsanalyser

Klimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Vegvesenet og Nye Veier vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når en ny vei skal bygges.

Publisert Sist oppdatert

Dette skal bidra til at man sikrer veiene mot virkninger av klimaendringer.

Med støtte fra Norges forskningsråd og i samarbeid med Vestlandsforskning, NGI og Menon Economics utvikles analyseverktøy som gjør klimarisiko mer håndgripelig i for beslutningstakere.

- Vi har lenge jobbet med å innlemme klimafare i metodene vi har for å planlegge ny infrastruktur. Vi skal bli bedre til å beregne og dokumentere kostnadseffektivitet av klimatilpasningstiltak, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Administrerende direktør Annette Aanesland i Nye veier AS sier:

Prosjektet skal arbeide med:

  • Et verktøy for veisektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser.
  • Metodene skal være relevante for alle fasene i et veiprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen.
  • Analysere forhold i samfunnsutviklingen som kan påvirke klimasårbarheten til veisektoren, og da særlig undersøke hvordan tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan påvirke transportmønster og transportomfang.

- Dette prosjektet vil gi oss bedre metoder for å beregne kostnader og nytteeffekter av klimarisiko og klimatilpasning, noe som bidrar til smartere beslutninger og mer effektiv offentlig pengebruk. Det er viktig for oss, og ikke minst viktig for samfunnet.

Risikoforståelsen i ferd med å endres

Hensynet til fremtidig risiko skaper ofte begrensninger for bruk av knappe og attraktive arealer. Forståelsen av hva klimaendringer fører til, er i ferd med å endre bevisstheten om risiko på dette området

Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Veiene stenges 2000 ganger i året som følge av skred.

Redusert fremkommelighet er en risiko for samfunnssikkerhet og i tillegg fører til ekstra kostnader for veibrukere, spesielt godstrafikk.

Forskningsrådet bidrar

Forskningsrådet har også bevilget 6 millioner kroner, som kommer i tillegg til bidrag fra Statens vegvesen og Nye veier AS.