Illustrasjon av fremtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (i bakgrunnen) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.
Illustrasjon av fremtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (i bakgrunnen) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.

Lyser ut E18 Vestkorridorens største kontrakt

Kontraktprisen er antatt å havne i området 3,0 til 3,6 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

På E18 Lysaker – Ramstadsletta, første etappe på E18 Vestkorridoren pågår det for tiden forberedende anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand. Dette arbeidet skal klargjøre anleggsområdet og flytte dagens E18 i omlagt trasé, slik at arbeidene med prosjektets største entreprise, E102 Fornebukrysset-Strand kan starte om godt og vel ett år.

Kontrakten som nå er lyst ut omfatter prosjektering og bygging av totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt på strekningen Fornebukysset-Strand i Bærum kommune. På deler av strekningen er det i tillegg vekslingsfelter. Av den totale E18-strekningen utgjør Høviktunnelen ca. 660 meter, med en bergtunnelandel på 440 meter.

Dernest omfattes ny tverrforbindelse mellom Fornebu og Gjønnes. Dette gjelder Vestre Lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand som del av denne entreprisen. I tillegg inngår endringer av tilstøtende lokalveisystem med gang- og sykkelveier.

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveier, tette byggegroper, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og veiomlegging samt komplettering og istandsetting. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i anlegget.

Hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Den største entreprisen, E102, lyses ut nå.
Hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Den største entreprisen, E102, lyses ut nå.

Prislappen på arbeidene er antatt å lande på mellom 3,0 og 3,6 milliard kroner. Byggetiden er beregnet å være fra 2023(sommer) til 2030 med åpning av E18-delen av prosjektet i 2028.

Bygges som totalentreprise

Byggingen av Fornebukrysset-Strand skal gjennomføres som totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren/leverandøren i sin avtale med byggherren (Statens vegvesen) tar på seg både prosjekteringen og byggingen.

Første del av konkurransen er prekvalifisering som skal være ferdig i juni 2022. Prekvalifiseringen gir grunnlag for å velge ut tre leverandører som Statens vegvesen senere inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet skal inngå kontrakt med entreprenør sommeren 2023.

Prosjektleder Kjetil Fløtre håper på stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste konkurransen om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.
Prosjektleder Kjetil Fløtre håper på stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste konkurransen om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.

- Vi er glade for at vi nå har kommet så langt at vi kan lyse ut kontrakten på prosjektering og bygging av den mest omfattende og komplekse delen av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I tillegg til de tekniske utfordringene i prosjektet, er det utfordringer blant annet knyttet til grunnforhold og det at vi bygger i tettbebygd område med en vei med årsdøgnstrafikk på 90.000 kjøretøyer. Jeg ser frem til å løse utfordringene sammen med vår framtidige leverandør, og jeg håper og tror på stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste kontrakten, sier Kjetil Fløtre som er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.

Vektlegger klima og miljø både i tildeling og gjennomføring

I tillegg til krav til organisering, teknisk gjennomføring og økonomi, har Statens vegvesen i utlysingen lagt vekt på ivaretakelse av ytre miljø og reduksjon av klimagasser. Blant annet er det et krav at det ferdige prosjektet skal gi lavere utslipp.

Det er også satt strenge klima- og miljøkrav til anleggsfasen, og det er stilt krav om Ceequal-sertifisering på minimum nivå «very good». Statens vegvesen vil også gi bonus for gjennomføring av løsninger som reduserer klimagassutslippene ut over det leverandørene legger inn i sitt tilbud.

Powered by Labrador CMS