RASKERE BEHANDLING: Et av målene til den nye regjeringen er å korte ned behandlingstiden for nye konsesjoner. NorStone på Sola i Rogaland, fikk nylig ny konsesjon. Foto: Klaus Eriksen

Norsk Bergindustri positive til regjeringsplattformen

LEGGER TIL RETTE: Den nye Hurdalsplattformen inneholder flere positive tiltak som kan bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting i bergindustrien.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dette melder bransjeforeningen Norsk Bergindustri i en pressemelding.

- I en tid hvor vår verdensdel står i en svært risikofylt råvareposisjon, er det essensielt at ny regjering anerkjenner og legger til rette for at bergindustrien kan spille en nøkkelrolle i årene framover, skriver Norsk Bergindustri.

Foreningen påpeker at mange av mineralene og metallene vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er eksempel på dette, og nesten alt kommer fra Kina.

- Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Tilstrekkelig tilgang til råvarer er kritisk for å sikre utvikling og etablering av norsk industri, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

- Den nye regjeringen slår fast at Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Videre påpekes det at vi har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige næring. Dette stiller vi oss fullt og helt bak, sier Hall videre.

KOMMENTERER: Anita Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Fire viktige poenger

Norsk Bergindustri vektlegger følgende fra den nye plattformen som de mener kan bidra til å utvikle næringen i positiv retning framover:

* Regjeringen vil stille langsiktig risikokapital til rådighet for å få frem flere potensielt lønnsomme prosjekter.

* Regjeringen vil fokusere på å korte ned konsesjonsbehandlingstiden, og her forventer vi samtidig at det blir tatt grep som gjør at bergindustrien møter bedre koordinerte myndigheter.

* Regjeringen ønsker å legge til rette for økt kartlegging av mineralressurser, herunder sjeldne jordarter.

* Regjeringen vil støtte opp under elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

Litt ris også

- I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen også å legge til rette for at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, samtidig som ny deponiavgift vurderes innført. Vi stiller oss negative til innføring av ny deponiavgift. Vårt krav er uansett at det totale skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for næringen, avslutter Hall.

Powered by Labrador CMS