FoU-prosjektet DigiTunnelRens er et samarbeid mellom Statens vegvesen og partene i NORIN. Fra venstre: Lene S. Heier (Statens vegvesen), prosjektleder Sondre Meland (NIVA), Lene Jacobsen (Statens vegvesen) og Carina Hundhammer (NORIN).

Overvåking av utslipp fra tunnel-vaskevann digitalt

Prosjektet DigiTunnelRens er et nytt forskningssamarbeid mellom Statens vegvesen og forskningsalliansen NORIN.

Prosjektet DigiTunnelRens har som mål å undersøke hvordan digitalisering og digitale modeller kan bidra til en mer fremtidsrettet og bærekraftig overvåking og rensing av tunnelvaskevann. Prosjektet bygger videre på pilotprosjektet SensorTUNNEL som undersøkte hvordan sensorer kan benyttes for overvåking av forurenset tunnelvaskevann.

– Nå tar vi ett steg videre med dette nye forskningssamarbeidet sier Lene Heier og Lene Jacobsen som leder prosjektet fra Statens vegvesen.

Utfordringen

Vei og trafikk er en kilde til spredning av mange ulike forurensningsstoffer. Tunnelvaskevann er betydelig mer forurenset enn avrenning fra vei i dagen.

Jacobsen og Heier forteller at Statens vegvesen og andre veieiere har behov for å fremskaffe bedre dokumentasjon på innholdet av forurensningsstoffer inkludert partikler og mikroplast i tunnelvaskevann. I tillegg har veieiere også behov for å fremskaffe informasjon om effekten av rensetiltak og økt kunnskap om hvordan man kan optimalisere renseprosesser. Informasjonen er viktig for å dokumentere krav og forventninger gitt i utslippstillatelser etter forurensningsloven fra Statsforvalteren. Kunnskapen vil i tillegg kunne benyttes i planlegging og bygging av rensetiltak i nye veitunneler, og etablering av renseløsninger i eksisterende tunneler.

Denne utfordringen var bakgrunnen til at Statens vegvesen i samarbeid med NIVA og Cautus Geo satte i gang kvalifiseringsprosjektet SensorTUNNEL. Der ble mulighetene for et sensorbasert system for å overvåke forurensning fra tunnelvaskevann utforsket og testet. Hensikten var å effektivisere arbeidsprosessen ved å gå fra manuell prøvetaking og analyse i laboratorium til en sensorbasert overvåkning i sanntid.

– I prosjektet DigiTunnelRens skal vi undersøke om bruk av sensorer, digitalisering, og digitale modeller vil gjøre det mulig å etablere et informativt og kostnadseffektivt sensorbasert overvåkningssystem av tunnelvaskevann. Vi ønsker også å undersøke om dette også muliggjør optimalisering og smart styring av rensesystemene i sanntid, sier Heier og Jacobsen.

Prosjektet vil hente inn data ved hjelp av sensorer og annen relevant data fra tunnelene (f.eks. trafikkmengde, hastighet, veistøvutslipp, luftkvalitet m.m.) og se på muligheten for å utvikle digitale modeller av drenering og rensesystem for tunnelvaskevann som verktøy for å forbedre utslipp.

Jacobsen og Heier oppsummerer at digitale modeller som et interaktivt styringsverktøy har mange fordeler:

Gruppebilde fra kick-off møtet for DigiTunnelRens, 21.mars 2023.
  • Man kan kjøre ulike scenarioer («hva skjer hvis»).
  • Man kan beregne prognose for de neste 24 timer.
  • Dataene kan gi et beslutningsgrunnlag ved f.eks. ulykker (tankbilvelt) for optimalisering av renseprosessene i eksisterende eller nye tunnelprosjekter.

Kan føre til mer offentlig-privat samarbeid

Heier og Jacobsen poengterer at DigiTunnelRens er et pilotprosjekt for hvordan de tre forskningsinstituttene i NORIN sammen med en offentlig partner som Vegvesenet kan samarbeide på tvers av fagfelt for å løse komplekse problemstillinger innen miljøforvaltning og digitalisering.

– Det blir et spennende, tverrfaglig samarbeid mellom aktørene som har spisskompetanse innenfor de ulike fagfeltene samferdsel, energiteknikk, vannforskning og luftforskning, sier Jacobsen. DigiTunnelRens skal ved hjelp av effektiv bruk av ny teknologi bidra til bedre oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, tilføyer Heier.

Tirsdag 21. mars ble det holdt et «kick off -møte» for forskningssamarbeidet. Etter en vellykket workshop ble deltakerne fra de ulike institusjonene bedre kjent, og fikk en bedre forståelse for prosjektets mål og problemstillinger. Sondre Meland (fra NIVA) som leder prosjektet er fornøyd med ideene som kom fram for å løse oppgavene på tvers av institusjonene og ser frem imot å komme raskt i gang med dette prosjektet. Carina Hundhammer, daglig leder i NORIN samstemmer: – Dette blir et spennende prosjekt som kobler teknologi og miljø, så vi gleder oss til det videre samarbeidet!

DigiTunnelRens

  • Prosjektet er et toårig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) mellom forskningsaktørene i NORIN og Statens vegvesen.
  • Statens vegvesen bidrar inn med et tverrfaglig samarbeid mellom flere divisjoner i etaten, der divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold, IT og Transport og Samfunn deltar i prosjektet.
  • NORIN er en forskningsallianse som består av forskningsinstituttene NILU (Norsk institutt for luftforskning), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
  • NORIN har som ambisjon å bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen med oppdragsgivere og samarbeidspartnere ønsker de å bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger på relevante og samfunns- og næringslivsutfordringer.
Powered by Labrador CMS