Vegvesenets prosjektleder Tor Skårland overrakte Risas prosjektleder Einar Skavland en symbolsk gave ved oppstart av driftskontrakten: En spade.

Risa mottok en spade

Den hadde et budskap.

Publisert Sist oppdatert

Da jærfirmaet Risa AS overtok som veidrifter på riksveier sør for Boknafjorden og over Agder-grensen til Flekkefjord 1. september, stilte Vegvesenet opp med en passende oppmerksomhet.

Den symbolske gaven, var en spade, og den sto i sentrum ved overtagelsen. Den ble overrakt fra Vegvesenets prosjektleder Tor Skårland til Risas prosjektleder Einar Skavland. Spaden hadde påskriften «Lykke til med ny riks- og europaveikontrakt! 9301 Stavanger 2022-27. Trygt fram sammen».

Sistnevnte er et av Vegvesenets slagord, og navnet på en Vegvesenets nasjonale kampanjer for trafikksikkerhet.

Driftskontrakten

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027. Kontraktssummen er på 508 millioner kroner. I tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år.

Kontrakten skal sikre «grønnere og mer effektiv drift av veiene i Rogaland sør for Boknafjorden og over fylkesgrensen til Agder».

Veidriftssjef Erlend Aksnes i Risa AS, med spaden med påskriften «Lykke til med ny riks- og europavegkontrakt! 9301 Stavanger 2022-27. Trygt fram sammen». Sistnevnte er et av Vegvesenets slagord, og navnet på en Vegvesenets nasjonale kampanjer for trafikksikkerhet.

- Målet er å skape forutsigbar fremkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen, som ser frem til samarbeidet med Risa.

Mange lokale underentreprenører

Kontrakten sysselsetter totalt 30 årsverk, hvorav 18 for hovedentreprenør Risa som stiller med 25 biler til kontrakten.

Underentreprenører (UE) stiller totalt med 21 kjøretøy og har som hovedoppgave å hjelpe med brøyting og salting.

Benyttede underentreprenører første driftsår er Nordbø Maskin (Kvistøy), Gausland Transport (Årdal i Ryfylke), Velde Asfalt AS (Sandnes), Eia Hageservice (Hafrsfjord) og Bjørns Hage og Anlegg (Nærbø).

Totalt bidrar disse med åtte lastebiler og seks traktorer/pickuper i forbindelse med vinterdrift av veiene.

Ut over vinterdrift, benyttes UE i forbindelse med daglig renhold av servicebygg. For denne oppgaven er det inngått kontrakt med Insider Facility Solution AS.

Risa AS er godt kjent i området for den nye kontrakten. Selskapet var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del oppdraget for riks- og europaveier i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Kontrakten omfatter 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert område:

  • E39-strekningen fra Mortavika fergekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfylketunnelen (verdens lengste undersjøiske tunnel, på 14.459 meter, som åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland fergekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Gjennomsnittlig årlig døgntrafikk på veiene varierer fra 2000 til 60.000.

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030.

Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

Blant annet er det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask, og entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy.

Også utslipp av oljer skal minimeres, og eventuelt skadeomfang skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenør må videre være restriktiv med bruk av plantevernmidler (som skal være underlagt krav i plantevernforskriften og miljørisikovurdering), og unngå skadelig avrenning som kan forurense jord og vann.

Bruker salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må Risa holde et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

Entreprenøren skal i disse tilfellene salte veibanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.

I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Det skal årlig leveres rapport over utsatte og innsamlede brøytestikker i siste vintersesong. Av hver sesongrapport skal det fremkomme hvor mange stikker som lagres for gjenbruk, og hvor mye som leveres til gjenvinning.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases og riksvei 426 til Egersund fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten fra 1. september i år.

Powered by Labrador CMS