- Selv om jeg ikke får klippe snorer, gjør godt vedlikeholdte veier hverdagen tryggere og enklere for folk flest. Det er det som teller, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.
- Selv om jeg ikke får klippe snorer, gjør godt vedlikeholdte veier hverdagen tryggere og enklere for folk flest. Det er det som teller, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. (Vidar Alfarnes)

37,1 milliarder kroner til veiformål

Regjeringen lover mer vei for pengene og reduksjon i vedlikeholdsetterslepet i statsbudsjettet for 2019.

- Norge er avhengig av gode veier for at folk skal komme seg frem. Gode velferdstjenester og konkurransekraft krever både en moderne infrastruktur med høg kvalitet og effektive og sikre transportløsninger. Regjeringen fortsetter satsingen på vedlikehold av og investering i veier. Med dette budsjettforslaget åpner vi over 100 km firefelts motorvei og reduserer vedlikeholds-etterslepet på vei med ytterligere 1,8 milliarder kroner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringen foreslår å tildele 37,1 milliarder kroner til veiformål i 2019. Dette er en økning fra 2018 på 3,2 prosent, ifølge regjeringen.

Av den foreslåtte tildelingen, går 31,7 milliarder kroner til Statens vegvesen og 5,4 milliarder kroner til Nye Veier AS. Det er forslått 19 millioner kroner til Vegtilsynet.

Reduksjon av vedlikeholdsetterslepet

- Det er viktig å ta vare på det man allerede har. Derfor har vi satset kraftig på å vedlikeholde veiene i Norge de siste årene. Denne regjeringen klarte å redusere etterslepet på vedlikehold på riksveier for første gang på flere tiår i 2015. 2019 er dermed fjerde året på rad vi reduserer vedlikeholdsetterslepet, sier samferdselsministeren.

I statsbudsjettet for 2019 ligger det inne en foreslått tildeling på 5,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornyelses-tiltak på riksveier. Det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksvei blir redusert med ca. 1,8 milliarder kroner.

Det er i hovedsak satsingen på tunneler gjennom tunnelutbedringsprogrammet som reduserer etterslepet. Siden 2015 er vedlikeholdsetterslepet, ifølge regjeringen, redusert med ca. 7 milliarder kroner.

- Selv om jeg ikke får klippe snorer, gjør godt vedlikeholdte veier hverdagen tryggere og enklere for folk flest. Det er det som teller, sier Dale.

Regjeringen foreslår å øremerke 1,1 milliarder kroner til fylkesveier i 2019. Primært går tildelingene til tunnel-, fjell- og skredsikring og bygging av gang- og sykkelvei på belastede veistrekninger.

Dette skal gi en tryggere reisehverdag både for dem som kjører privat og som har veien som arbeidsplass.

Regjeringen foreslår å fordele ca. 1,8 milliarder kroner etter kriterier knyttet til opprusting, fornyelse og tunnelsikring av fylkesveiene over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Dette er en del av fylkeskommunenes frie inntekter og skal gi fylkeskommunene bedre muligheter til å kunne ivareta fylkesveinettet som regjeringen gir dem ansvaret for.

- Mer vei for pengene

Regjeringen foreslår å tildele 19,7 milliarder kroner til investeringer på riksveier.

- Vi fortsetter å bygge ut Norge. Samtidig skal vi ha mer vei for pengene. Vi må bruke de gode tidene til å se på gode løsninger for fremtiden. Nye Veier AS har siden starten i 2015 jobbet for å redusere kostnadene i veiutbygging. Dei sier de kan kutte opp mot 20 prosent i prosjektene de bygger. Statens vegvesen jobber også mot å få ned kostnadene i sine prosjekter. Tidligere i år inngikk de for første gang på mange år en kontrakt av typen offentlig-privat samarbeid (OPS). Vi kan spare mye på riktige kontraktsformer. Det heier vi på, sier samferdselsministeren.

Flere store veiprosjekter skal åpnes i 2019, inkludert to strekninger og en delstrekning Nye Veier AS har vært byggherre for.

E16 Sandvika-Wøyen i Akershus og rv. 13 Ryfast og Eiganestunnelen er blant de største. Nye Veier AS planlegger å åpne E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal samt delstrekningen E6 Kolomoen-Kåterud.

Til sammen skal 104 km firefelts motorvei åpnes.

Statens vegvesen skal starte opp to store veiprosjekter: E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra i Møre og Romsdal og Trøndelag og rv. 5 Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane.

Nye Veier AS starter opp flere prosjekter, blant annet i Trøndelag: E6 Ranheim-Værnes på prosjektet E6 Ranheim-Åsen og E6 Kvål-Melhus på prosjektet E6 Ulsberg-Melhus.

E39 Kristiansand vest-Lyngdal har oppstart og på E6 Moelv-Øyer forbereder selskapet utbygging på alle tre delstrekningene.

Det er også foreslått tildelinger til forberedende arbeid på E18 Retvet-Vinterbro i Akershus og på de to OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland og E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Troms og Nordland.

Ny tilskuddsordning for tømmertransport

- Vi ønsker at norsk tømmertransport skal bli mer effektiv. Da er det flere flaskehalser på fylkesveier som må utbedres. Derfor foreslår vi 25 millioner kroner for 2019 gjennom ei ny tilskuddsordning, sier Dale.

Tilskuddsordningen skal brukes på bruer som ikke tåler lastebiler på 60 tonn. Statens vegvesen jobber med et forslag til program basert på innspill fra skog- og trenæringen.

Forsiden nå