Den nye traséen er markert i rødt. Striplet linje er der hvor det skal være tunnel. Dagens trasé er i svart farge.
Den nye traséen er markert i rødt. Striplet linje er der hvor det skal være tunnel. Dagens trasé er i svart farge.

Lyser ut milliardjobb på Hadeland

Statens vegvesen har åpnet anbudsrunde for entreprenører på utbygging av 9,3 km motorvei på Hadeland.

Oppdraget omfatter utbygging av riksvei 4 fra grensen mellom Gran og Lunner til Jaren, inkludert tunnel med to løp utenom Gran sentrum. Oppdraget omfatter også kryss, sideveier og avkjørsler, samt andre tiltak som skal gjennomføres langs traséen.

I sør avgrenses oppdraget mot kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Avgrensing mot nord er Sandvold krysset (Jaren) der eksisterende riksvei 4 går over til 3-feltsvei.

Arbeidet omfatter blant annet:
Bygging av ca. 9,3 km ny firefeltsvei med midtdeler som inkluderer Grantunnelen på ca. 1,7 km.
Bygging av 16 konstruksjoner (bruer i linja, tunnelportaler, kulverter, overgangsbruer).
Bygging av ca. 10 km lokalveier.
Bygging av ca. 1,4 km gang- og sykkelvei.

Veivesenet har beregnet at prisen for dette oppdraget vil være på mellom 1,1 og 1,5 milliarder kroner. Fristen for å levere tilbud er satt til 24. mai klokken 12. Arbeidstart er 12. juli og 1. oktober 2016 skal den nye veien være ferdigbygget.

75 prosent av den nye veien skal dekkes av bompenger, mens 25 prosent finansieres med statlige midler. Lette kjøretøy (opp til 3,5 tonn) må betale ca. 35 kr. ved passering, mens tunge kjøretøy må betale det dobbelte. Bomstasjonen skal stå på kommunegrensen mellom Gran og Lunner.

Forsiden nå