- Må følges opp i praksis

- Må følges opp i praksis

- Det avgjørende nå er hvordan mineralstrategien blir fulgt opp i praksis, sier Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

 Regjeringens mineralstrategi legger et godt grunnlag for forutsigbar og forsvarlig utnyttelse av lovende mineralforekomster, til beste for det norske samfunnet. Med forutsigbare rammebetingelser vil bergindustrien kunne bidra til verdiskapning og økt sysselsetting flere steder i landet, sier  Gammelsæter.

Les om mineralstrategien her.

- Det avgjørende nå er hvordan mineralstrategien blir fulgt opp i praksis. Vi har store forventninger til at den nå følges opp med positive vedtak for de prosjektene som i lengre tid har ventet på myndighetenes godkjennelse, understreker Gammelsæter.

Norge er rikt på mineraler, og samfunnet har et stort behov for mineraler og metaller på mange områder, enten det er byggeråstoff og naturstein eller innsatsfaktorer til avanserte teknologiprodukter som solceller og mobiltelefoner. Med fornuftige rammebetingelser vil norsk bergindustri ha et godt grunnlag for verdiskapning og økt sysselsetting i årene fremover.

- Det er mange positive signaler i mineralstrategien, og det viktigste er at vi nå kan forvente større forutsigbarhet for bergindustri i Norge. Det er avgjørende for å sikre en effektiv forvaltning av landets betydelige mineralforekomster, påpeker hun.

Prosjekter i Norge konkurrerer om investeringsmidler med tilsvarende prosjekter i andre land, ikke minst Sverige og Finland som begge nylig har presentert ambisiøse strategier for utvikling av sine respektive mineralressurser.

Regjeringen åpner for statlig reguleringsplan, og styrker Direktoratet for mineralforvaltnings rolle i forhold til kommunene. Dette bør bidra til å sikre en bred vurdering av om og hvordan mineralene skal vinnes ut, mener Norsk Bergindustri.    

Mineralstrategien legger opp til bedre dialog mellom alle berørte parter i store utvinningsaker. Det hilser Norsk Bergindustri velkommen. Blant annet legges det opp til nye møteplasser for miljøspørsmål.

- Norsk bergindustri er forberedt på å møte ambisiøse og vel begrunnede miljøkrav når det praktiseres på en forutsigbar og konsistent måte. Næringen jobber intenst med å redusere ulempene ved ressursutvinningen, kommenterer Gammelsæter.

Mineralstrategien har en meget ambisiøs målsetting om at norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.  Norsk Bergindustri mener dette må følges opp med aktiv politikk for kunnskapsutvikling og miljøtiltak.

- Utvinning av mineraler innebærer inngrep i naturen. Myndighetene bør sette tydelige og konsistente miljøkrav og hjelpe oss med å utvikle gode kriterier for dette., sier Gammelsæter.

Mineralene må utvinnes der de ligger, og det vil skape arealkonflikter i forhold til andre interessenter.

- Vi har tiltro til at relevante myndigheter evner å finne løsninger som balanserer de ulike interessene på en saklig måte, sier hun.

Norsk Bergindustri er tilfreds med satsingen på utdanning som varsles i Regjeringens mineralstrategi, men etterlyser større innsats på forskning og utvikling.

- Vi er skuffet over at strategien ikke inneholder et eget forskningsprogram. Både Sverige og Finland har begge satt av betydelige midler til forskning. Disse landene har en struktur i næringen som gjør at bedriftene har styrke til å satse på egen forskning. Våre bedrifter er mindre, og våre kunnskapsutfordringer er av en type som en ikke kan forvente at den enkelte bedrift tar ansvar for, påpeker Gammelsæter

Den norske bergindustrien omsetter i dag for 12,4 mrd. kr. Norges geologiske undersøkelse har anslått at det ligger verdier for mellom 2 500 og 3 000 mrd. kr i norske fjell. Bransjens bedrifter spiller en nøkkelrolle i mange lokalsamfunn i Norge. Utnyttelsen av nye påviste forekomster kan i de nærmeste år skape ny virksomhet flere steder i Distrikts-Norge.

Forsiden nå