I Klåstad brudd ved Larvik i Vestfold utvinnes om lag 20 000 m3 granittblokker hvert år som eksporteres over hele verden. Lundhs Emerald, eller mørk larvikitt, er en granittsort som brukes til blant annet benkeplater på kjøkken, fasadeplater, gulvfliser og skulpturer.
I Klåstad brudd ved Larvik i Vestfold utvinnes om lag 20 000 m3 granittblokker hvert år som eksporteres over hele verden. Lundhs Emerald, eller mørk larvikitt, er en granittsort som brukes til blant annet benkeplater på kjøkken, fasadeplater, gulvfliser og skulpturer.

Regjeringens lovnader til mineralnæringen

I et strategidokument, som rett nok er tre måneder forsinket, lover regjeringen bedre forutsigbarhet for mineralnæringen.

I september lovet Arbeiderpartiets Else May Botnen at regjeringen ville ha mineralstrategien på plass innen jul. Det gikk ikke, men nå er den kommet, og den tar for seg noe som har vært et hovedproblem i næringen - nemlig forutsigbarhet.

den gangen

- De som kommer (ønsker å investere i Norge) vet ikke om de får ja eller nei. For noen haster det å få et klart regelverk å forholde seg til. Vi klarer oss ikke uten utenlandske investorer, men utfordringen for disse er at de ikke kan sitte og vente om det er enklere å starte opp i et annet land, etterlyste generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri .

Ønsket er i alle fall fulgt opp i strategien som regjeringen presenterte denne uken.

«Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for praktisering av regelverk overfor næringen», står det å lese i dokumentet. Videre står det:

«Rammeverket for mineralvirksomhet skal bli tydeligere, gi bedre forutsigbarhet og gi grunnlag for tids­ og kostnadseffektive beslutningsprosesser.»

Reaksjoner: - Må følges opp i praksis

Fire konkrete mål

Regjeringen presenterer fire konkrete mål for mineralnæringen.

Regjeringens mål for mineralnæringen er:

1. En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. 

2. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. 

3. Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale  og kommunale myndigheters praktisering  av regelverk overfor næringen.

4. Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av mineral­ forvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft.

Skal være attraktivt

I sitt forord til dokumentet skriver nærings- og handelsminister Trond Giske:

- Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land  å drive mineralvirksomhet i. Norsk mineralnæring har  gode muligheter for vekst. Lønnsomme mineralbedrifter  kan skape nye verdier, bidra til flere arbeidsplasser  og gi lokale, positive ringvirkninger. Ved en målrettet  og langsiktig satsing på kompetanse, nyskaping og ny  teknologi, kan næringen bli av stor betydning, ikke minst  i distriktene.

Her kan du lese hele dokumentet. 

Forsiden nå