Sjeføkonom Stein Gunnes ledet det tradisjonsrike halvårs fakta- og analysemøtet i MEF-regi.
Sjeføkonom Stein Gunnes ledet det tradisjonsrike halvårs fakta- og analysemøtet i MEF-regi.

Slik mener MEF anleggsmarkedet er nå

OSLO (AT.no) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) stusser over at det er stor ordrereserve og mye ledig kapasitet i anleggsbransjen.

Dette kom frem på MEFs frokostmøte tirsdag 4. juni da sjeføkonom Stein Gunnes ledet det tradisjonsrike halvårs fakta- og analysemøtet i MEF-regi. Informasjonen er samlet inn fra MEFs medlemsbedrifter (ca. 2000 entreprenører er medlem av MEF), og svarene presenterer MEF to ganger hvert år.

Det spesielle denne ganger er at MEF-medlemmene rapporterer om mye ledig kapasitet samtidig som de ansetter folk og viser stor vilje til å investere i nye maskiner.

Forklaringen på dette, sett fra MEF, kommer i oppsummeringen fra analysemøtet. AT.no har tillatt oss å legge ut denne oppsummeringen i sin helhet her:

Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører har fullt opp med jobb på store prosjekter. De som ikke er med på større prosjekter har betydelig ledig kapasitet.

Medlemsundersøkelsen viser at bedriftene har god ordrereserve. Mye ledig kapasitet kan bety at bedriftene har posisjonert seg for økt aktivitetsnivå i tiden framover.

Det er betydelig flere bedrifter med vann og avløp (VA) som arbeidsfelt som melder om ledig kapasitet, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012. Dette kan skyldes at vi har lagt bak oss en vinter med dyp tele, og at mye VA-arbeid i forbindelse med boligutbygging allerede er gjennomført.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er estimert til om lag 45-75 milliarder kroner. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling.

MEF etterlyser en bedre oversikt over hvor mye fylkesveg som faktisk bygges årlig. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk på dette området.

Det har i 2013 (t.o.m. april) vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen (inkluderer ikke driftskontrakter). Det er en økning på 12 kontrakter sammenlignet med samme periode 2012. Samlet verdi på kontraktene i 2013, basert på laveste anbud, er om lag 6,1 milliarder kroner, mot 8,1 milliarder kroner for tilsvarende periode 2012.

Så langt i år har det i snitt vært fire tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Konkurransen er på landsbasis noe sterkere enn i 2012. Det har vært sterkest konkurranse om kontraktene i Region Midt (Nord-/Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og Region Sør (Aust-/Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold) med 4,3 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i Region Øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) med 3,7 tilbydere pr. kontrakt.

MEFs konjunkturbarometer viser at høsten 2012 var preget av en viss pessimisme, men at optimismen nå er tilbake på tilsvarende nivå som våren 2013. Bedriftene melder generelt om god ordrereserve og at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner. Når det gjelder ansettelsesplaner blant MEF-bedriftene har det ikke tidligere blitt rapportert om et så høyt nivå som våren 2013.

Forsiden nå