Starter på milliardprosjekt

Starter på milliardprosjekt

I begynnelsen av oktober starter NCC Construction byggingen av ny riksvei 4 på strekningen mellom kommunegrensa mot Lunner i sør og Sandvoldkrysset på Jaren i nord.

I løpet av september begynner entreprenøren å forberede bygging av tunnelen som skal føre trafikken rundt Gran sentrum. En anleggsrigg vil bli satt opp ved Morstadkrysset sør for sentrum, der tunnelen får sitt søndre utløp. Om ca. en måned kan arbeidet gå for fullt langs hele den 9,3 km lange strekningen.

- Statens vegvesen har nå mellom 15 og 20 personer med daglig tilhold på anleggskontoret i rådhuset på Jaren for å følge opp prosjektet, sier byggeleder Sturla Elvsveen.

- I løpet av september vil NCC også ha daglig bemanning på sitt anleggskontor i det gamle lensmannskontoret på rådhuset. Mellom 150 og 200 personer blir sysselsatt i forbindelse med selve byggingen, og mange av disse blir innkvartert i boligbrakker som NCC setter opp på Mohagen nord for Jaren sentrum.

En del av massene som skal graves ut i Gran inneholder alunskifer, som må håndteres etter strenge regler, for å hindre forurensing. Disse massene vil bli deponert på en sikker måte i myrområdet ved søndre tunnelportal. Øvrige masser vil bli brukt i veitraseen. Det er Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) som godkjenner planene for håndtering av masser som inneholder alunskifer.

Hele prosjektet vil koste ca. 2,2 milliarder kroner, og blir finansiert med statlige midler og bompenger. Veien skal åpnes innen utgangen av 2016. I vår startet også byggingen av 3,4 km ny vei med midtdeler og forbikjøringsfelt på Lygna sør, lengst nord i Gran kommune. Dette arbeidet skal være ferdig ca. 1. juli neste år og vil koste ca. 100 mill. kroner.

Hensikten med utbyggingen

Dagens riksvei 4 gjennom Gran er smal og svingete, og har verken tilfredsstillende trafikksikkerhet eller framkommelighet i forhold til trafikkmengden. Mellom kommunegrensen og Jaren blir veien i snitt trafikkert av ca. 12 500 kjøretøy i døgnet og fartsgrensen er 70 km i timen eller lavere. På Lygna sør er trafikkmengden ca. 5600 kjøretøy i døgnet. 10% av disse er tunge kjøretøy som kan ha problemer med stigningen i Lygnabakkene. Når strekningen på 3,4 km er bygget ut, vil stigningsforholdene bli bedre og mindre kjøretøy kan lettere komme forbi i forbikjøringsfeltene.

Midtdeler mellom kjøreretningene er det beste tiltaket mot møteulykker som er en av de farligste ulykkestypene. Ved å redusere antallet avkjørsler i direkte tilknytning til riksvei 4, vil det også bli færre kryssulykker som påkjørsler bakfra. Når lokal- og gjennomgangstrafikken skilles, blir det lettere å legge forholdene til rette for gående og syklende langs lokalveien.

Dette skal bygges på strekningen Lunner grense - Jaren:

 • 9,3 km ny riksvei 4 med fire kjørefelt og midtdeler, hovedsakelig i ny trasé.
 • Den nye veien blir 20 meter bred og får tre kryss for av- og påkjøring.
 • Gamle riksvei 4 med tilstøtende lokalveier blir rustet opp for 50 mill. kroner, bl.a. ved at Gran sentrum får miljøgate.

Arbeidet omfatter blant annet:

 • 1,7 km lang tunnel utenom Gran sentrum (med to tunnelløp)
 • 10 km ombygget lokalvei
 • 16 veikonstruksjoner (bruer, tunnelportaler, kulverter etc.)
 • Flytting av ca. 600 000 m 3 jordmasser
 • Flytting av ca. 335 000 m 3 fjell fra tunnel
 • Flytting av ca. 300 000 m 3 fjell fra resten av anlegget
 • Utskifting av 200 000 m 3 myrmasser
 • Legging av 275 000 m 2 asfalt
 • Fasadetiltak mot støy på ca. 150 eiendommer

Forsiden nå