Denne veien rassikres og blir til tofelts.
Denne veien rassikres og blir til tofelts.

Totningene blir rassikret

Utbygging og rassikring av fylkesveg 33 mellom Skreifjella og Totenvika i Oppland starter i høst og ferdigstilles i 2015.

 Arbeidet på den ni kilometer lange veistrekningen på Østre Toten er kostnadsberegnet til 425 millioner kroner. Samferdselsminister Marit Arnstad forteller at byggekostnadene vil bli dekket gjennom statlige tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet og bompenger.

Smal og svingete

Dagens vei mellom Skreifjella og Totenvika er smal og svingte, har mange avkjørsler og bebyggelse som ligger til dels tett inn til veien med direkte atkomst.

Den 1,8 kilometer lange sørlige delstrekningen Skreifjella - Langsletta er rasfarlig, og her skal det bygges en 930 meter lang tunnel, Falkentunnelen. I tillegg skal det bygges 200 meter ny vei i dagen sør for tunnelen og om lag 700 meter ny vei nord for tunnelen.

Tofelts

På den nordlige delstrekningen Langsletta - Totenvika skal veien utvides fra dagens 5,5-6 meter veibredde til tofelts vei med 8,5 meter redde. Fra Fjellhaug til Totenvika kirke vil det bli bygd 5,4 kilometer ny gang- og sykkelvei atskilt fra hovedveien.

Fylkesveg 33 har stor betydning for befolkning, industri og annet næringsliv i Gjøvik- og Totenregionen, og er den viktigste forbindelsen til Oslo og Gardermoen. Veien har en høy andel tungtrafikk, og den fungerer også som avlastingsvei for E6 og riksveg 4.

Forsiden nå