UTVALGT: Det foreslås å etablere et tungbilfelt i høyre kjørefelt på Fredrikstadbrua - i østgående retning - nærmest rekkverket mot gang og sykkelbanen.
UTVALGT: Det foreslås å etablere et tungbilfelt i høyre kjørefelt på Fredrikstadbrua - i østgående retning - nærmest rekkverket mot gang og sykkelbanen. (Foto: Statens vegvesen)

Tungbilfelt over Fredrikstadbrua på høring

Statens vegvesen vil prøve ut tungbilfelt på riksvei 110, fra «St.Croix»-huset til østsiden av Fredrikstadbrua. Høyre kjørefelt i østgående retning forbeholdes kjøretøy over 3,5 tonn og taxi.

Statens vegvesen har fått i oppdrag å gjennomføre et prøveprosjekt med tungbilfelt i Nedre Glomma. De anbefaler at dagens sambruksfelt over Fredrikstadbrua (Østfold) åpnes for lastebiler og taxi, mens samkjøring i privatbiler utgår.

- Målet er å finne ut om næringstransporten kan gis bedre fremkommelighet, samtidig som hensynet til kollektivtransporten blir tilfredstillende ivaretatt, sier Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Prioriterer næring

Bare et sted i Norge har man gjort tilsvarende forsøk, og fagmiljøene ønsker derfor å prøve dette på flere strekninger for å få mer kunnskap om effektene.

- Det har vært et ønske om å teste ut dette, både fra lastebilnæringen selv og fra det politiske miljøet gjennom styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma, sier Elisabeth Bechmann.

Statens vegvesen har i sin forundersøkelse vurdert hvem som bør ha tilgang til dagens kollektivfelt. Det må her tas hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper og trafikkavviklingen generelt.

Åpner for taxi

- Vi mener det beste er å la tungbilfeltet være tilgjengelig for alle kjøretøy over 3,5 tonn og taxi. Det vil gi god fremkommelighet, uten å skape trafikkfarlige situasjoner, sier avdelingsdirektøren.

Den aktuelle strekningen på rv. 110 har to kjørefelt i østgående retning, der høyre felt i dag er skiltet «Sambruksfelt 2+». Det nye skiltet får teksten «Tungtrafikk» med vektgrense 3,5 t og underskiltet «Taxi tillatt».

- Forslaget om at taxi skal få adgang til tungbilfeltet, er et ledd i prioriteringen av yrkestrafikken. Busser vil få tilgang gjennom vektgrensen som er satt, forklarer Bechmann.

Prosjektet kan avbrytes

Dette er et prøveprosjekt som vil bli evaluert underveis.

- Dersom et tungbilfelt skaper problemer for trafikkavvikling eller farlige situasjoner, kan prosjektet endres eller avbrytes. Det er imidlertid viktig å få kunnskap om hvilken gevinst dette kan gi oss, med tanke på fremtidige veiprosjekter, sier Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen.

Nå sendes skilt- og oppmerkingsplan for tungtrafikkfeltet på høring til Fredrikstad kommune og politiet. Det ventes at prosjektet iverksettes i slutten av september, dersom det ikke kommer vesentlige innvendinger i høringsrunden.

Det er også planlagt at strekningen riksvei 110 Ørebekk - Simo skal få tungbilfelt fra våren 2020.

Forsiden nå