Mandag 2. oktober signerte Statens vegvesen og ALTi bygg og anlegg AS kontrakt om ombygging av nye fergekaier på Brekstad og Valset. Fra venstre: Prosjektleder Stig Lien i ALTi bygg og anlegg AS, prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen og Lars Erik Moe, byggeleder i Statens vegvesen.
Mandag 2. oktober signerte Statens vegvesen og ALTi bygg og anlegg AS kontrakt om ombygging av nye fergekaier på Brekstad og Valset. Fra venstre: Prosjektleder Stig Lien i ALTi bygg og anlegg AS, prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen og Lars Erik Moe, byggeleder i Statens vegvesen.

Laveste tilbyder fikk ikke jobben

- Vi har vurdert det slik at Norwegian Rock Group er for lite robust til å gjennomføre en såpass stor kontrakt som dette på den korte tida som er til rådighet. Vi har derfor valgt nest rimeligste tilbyder, som var ALTi bygg og anlegg AS, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen inngikk 2. oktober inngått kontrakt med entreprenøren ALTi bygg og anlegg AS om ombygging av fergekaiene på Brekstad og Valset i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en verdi på 122,1 millioner kroner.

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergeforbindelsen fylkesvei 710 Brekstad-Valset for elferger.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenøren, der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet tidlig i november, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

- De elektrisk drevne fergene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019. Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019, sier Johnsen.

Billigste tilbyder fikk ikke jobben

Fem entreprenører leverte tilbud på jobben. Norwegian Rock Group hadde det laveste tilbudet.

- Statens vegvesen stiller en rekke krav til entreprenørene, blant annet at de tidligere skal ha hatt en omsetning som tilsier at de er i stand til å ta på seg oppdraget. I dette prosjektet har vi vurdert det slik at NRG er for lite robust til å gjennomføre en såpass stor kontrakt som dette på den korte tida som er til rådighet og der fristen er svært viktig å overholde. Vi har derfor valgt nest rimeligste tilbyder, som var ALTi bygg og anlegg AS, sier Johnsen.

ALTibygg og anlegg AS holder til i Mandal. Den siste tiden har de blant annet også fått kontrakt på utbedring av fergekaiene på forbindelsen Moss-Horten.

Dette skal gjøres på Brekstad

På Brekstad skal eksisterende fergekai erstattes med et helt nytt fergekaianlegg noe lenger nord i havnebassenget. Prosjektet omfatter ny komplett kai med tilhørende oppstillingsareal og parkeringsområde. Kaianlegget bygges der det i dag er sjøbunn, og vil omfatte ei betydelig sjøfylling. I prosjektet inngår også tilførselsvei, rundkjøring og tilpasning mot eksisterende veinett.

I havnebassenget må det foretas utdyping i form av graving og mudring og deretter erosjonssikring. Det skal bygges nytt teknisk bygg i tilknytning til oppstillingsarealet og ett aggregathus.

På kaia skal det monteres ladetårn og automatiske fortøyningsautomater med tilhørende kabelframføring.

- Målet vårt er å ha den nye kaia klar for prøvedrift i november 2018, men det er et veldig stramt tidsløp. I planlegginga har vi derfor tatt høyde for midlertidige løsninger de første månedene med nye ferger på Brekstad, sier Johnsen.

Når den nye kaia står ferdig, blir det gamle fergekaiområdet frigjort for tettstedutvikling.

Dette skal gjøres på Valset

På Valset skal eksisterende fergekaianlegg bygges om. Arbeidet vil omfatte full utskifting/ombygging av landkar, skråninger, erosjonssikring, fergekaibru med tilhørende installasjoner og hovedkai. Dybden der fergene legger til skal økes.

Eksisterende oppstillingsareal skal beholdes uforandret, men det skal plasseres et nytt teknisk bygg/toalett i tilknytning til oppstillingsarealet. Videre skal det bygges nytt aggregathus på kaia. Eksisterende toalett og aggregathus skal fjernes.

På kaia skal det monteres ladetårn og automatisk fortøyningsautomatmed tilhørende kabelframføring.

Sekundærpir skal forsterkes og bygges om.