Dette bildet ble sent ut sammen med pressemeldingen fra MGF i starten på 2016.
Dette bildet ble sent ut sammen med pressemeldingen fra MGF i starten på 2016.

Ikke forbudt med ettermontert solskjermingsfilm

Arbeidstilsynet opplyser: Det finnes ikke noe absolutt forbud mot ettermontering og bruk av solskjermingsfilm på maskiner.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2016 skrev AT.no om forvirring rundt ettermontert solskjermingsfilm på maskiner omfattet av Maskinforskriften: Maskingrossisternes Forening (MGF) sendte ut pressemeldingen «Ulovlig solskjermingsfilm» der det ble slått fast at: «Maskiner som omfattes av Maskinforskriften og som har ettermontert solskjermingsfilm, er ikke godkjent for bruk i Norge.»

Etter dette tok AT.no kontakt med Arbeidstilsynet Midt-Norge, som administrerer Maskinforskriften, for å sjekke om dette stemte.

Etter å ha hatt et møte på dette i tilsynet, var svaret fra tilsynsleder i regionen, Tore Jeppe Sørhaug:

- Dette må vi utrede, for solskjermingsfilm er ikke nevnt i Maskinforskriften. Når vi har utredet, kommer vi med en uttalelse på disse spørsmålene.

Det ble opplyst at dette ville ta minst en måned.

Ikke et absolutt forbud

Et drøyt år senere kommer svaret fra Arbeidstilsynet, skrevet av rådgiver Hana Anadolac:

«Det finnes ikke noe absolutt forbud mot bruk av solskjermingsfilm på maskiner. Dersom arbeidsgiver gjennom kartlegging og risikovurdering sørger for at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr er fullt forsvarlig, jf. forskrift om utførelse av arbeid mv. §§ 1-1, 1-3 og 10-6 første, andre og tredje ledd, anser Arbeidstilsynet at forutsetningene for bruk av solskjermingsfilm i maskiner er til stede.»

Videre opplyses det:

«Selv om det ikke finnes noe absolutt forbud mot bruk av solskjermingsfilm, ser Arbeidstilsynet at det i visse tilfeller kan være utfordrende å finne kompenserende tiltak for økt risiko som følge av bruk av solskjermingsfilm. Dersom det ikke lar seg gjøre å finne kompenserende tiltak, vil forutsetningene for bruk av solskjermingsfilm ikke være til stede.»

Ny samsvarserklæring kreves ikke

Vi har også stilt spørsmål til Arbeidstilsynet om hvem som kan regnes som produsent, hvor mye som kan gjøres av forandringer på en maskin før en samsvarserklæring slutter å gjelde, om det kan utstedes en ny samsvarserklæring ved forandringer som gjør at den opprinnelige samsvarserklæringen ikke lenger dekker hele maskinen, samt hvem som eventuelt kan utstede en slik ny erklæring.

Svaret her fra Arbeidstilsynet ved rådgiver Anadolac er:

«Konstruksjonsendringer som endrer maskinens originale funksjoner kan medføre krav til ny samsvarserklæring av den som har utført endringen. Ved «vesentlig» ombygging/endring av en maskin, vil den som foretar ombyggingen kunne anses som produsent. Forutsetningen er at ombyggingen ikke er avtalt med den opprinnelige produsenten og at endringen ikke allerede er omfattet av maskinens samsvarsvurdering, tekniske dokumentasjon og samsvarserklæring. Hvis dette er tilfellet, vil maskinforskriften og tilhørende tekniske krav gjøre seg gjeldende, herunder krav til samsvarserklæring og CE-merking.

Hva som er å regne som «vesentlig» ombygging må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Vesentlighetskravet innebærer at ombyggingen må være av en viss størrelsesorden, som igjen betyr at det kan ses bort fra mindre endringer. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at ettermontering av solskjermingsfilm på maskiner ikke er å regne som vesentlig ombygging, da det ikke er snakk om noen endring av maskinkonstruksjonen som sådan. Til sammenligning vil ombygging som rører ved maskinens yteevne og funksjon kunne regnes for å være vesentlig.»

Konklusjon

Med andre ord:

Det er ikke noe generelt forbud mot  ettermontering av solskjermingsfilm, og den som monterer det må ikke utstede noen ny samsvarserklæring, fordi det ikke regnes som en «vesentlig ombygging».

Pressemeldingen

Under er pressemeldingen fra Maskingrossisternes Forening sendt ut 6. januar 2016:

Ulovlig solskjermingsfilm

Maskiner som omfattes av Maskinforskriften og som har ettermontert solskjermingsfilm, er ikke godkjent for bruk i Norge.

Flere maskineiere rundt om i Norges land har av forskjellige årsaker valgt å ettermontere solskjermingsfilm på sine masseforflytningsmaskiner. Dette har medført enkelte diskusjoner i forbindelse med sakkyndig kontroll, da eierne får beskjed om at filmen må fjernes for at maskinen skal bli godkjent.

Påmontert solskjermingsfilm er definert som en 2’er feil/mangel når det går ut over krav til sikt og/eller arbeidsplassikkerheten. Solskjermingsfilmen må da fjernes og etterkontroll er påkrevet. Årsaken til dette er sammensatt, men hensyn til sikkerheten på arbeidsplassen er blant den viktigste. Et eksempel er når en person skal nærme seg maskinen og han/hun vil oppnå kontakt med maskinføreren. Med solskjermingsfilm på rutene er det umulig for vedkommende på bakken, eller føreren av en annen maskin/kjøretøy (utsatte personer), å se om maskinføreren er klar over den andres tilstedeværelse (øyekontakt).

Ikke minst er regelverket – Arbeidsmiljøloven og Maskinforskriften – med på å sette begrensinger i bruk av solskjermingsfilm. I «Kontrollveiledningen for kontroll av arbeidsutstyr», utgitt av Maskingrossisternes Forening, er det beskrevet at ruter skal ha de egenskaper og merkinger som er forutsatt av produsent. Bruk av solskjermingsfilm på ruter i førerhytta må vurderes opp mot arbeidsplassikkerhet og krav til sikt i henhold til maskinforskriften.

I «Forskrift om maskiner» (Maskinforskriften), vedlegg I, avsnitt 3.2.1 – Førerplass, står det: «Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt».

I Arbeidsmiljøloven, «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», § 10-5, Alminnelig plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, står det blant annet at «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret».

Ettermontert solskjermingsfilm er ikke i samsvar med forskriftskravene og er derfor ikke godkjent for bruk på maskiner som omfattes av Maskinforskriften.