I 2012 ble trasé 1.3 på dette kartet vedtatt. Nå vil Ringebu kommune heller har trasé 1.1. Begge alternativene skal planlegges, har samfersdelsministeren bestemt.
I 2012 ble trasé 1.3 på dette kartet vedtatt. Nå vil Ringebu kommune heller har trasé 1.1. Begge alternativene skal planlegges, har samfersdelsministeren bestemt.

Skal planlegge to E6-traséer

Ringebu kommune og Statens vegvesen er uenige om hvor ny E6 skal gå i Gudbrandsdalen i Oppland.

Publisert Sist oppdatert

- Ringebu kommune kan jobbe videre med planlegging av to ulike traséalternativer på strekningen Elstad – Gunstadmoen. Regjeringen mener planarbeidet bør videreføres med Ringebu kommune som vedtaksmyndighet, og det tas derfor ikke i bruk statlig plan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Må kunne håndtere flom

Trasévalg for ny E6 gjennom Ringebu kommune har vært gjenstand for diskusjon. Ringebu kommune har i dialog med Regjeringen fremmet ønske om en trasé langs Lågen, mens Statens Vegvesen har anbefalt en annen trasé. Kommunen får nå anledning til å jobbe videre med begge alternativ.

- Det er viktig at vi finner veitraséer som både bidrar til lokal utvikling og som tar hensyn til naturgitte utfordringer og muligheter. Det er flere utfordringer som må håndteres når man skal ta trasévalg for E6 ved Ringebu, deriblant flomsituasjonen lokalt og videre nedover i Lågen, og det åpnes derfor for at to ulike alternativ fortsatt kan vurderes i det videre arbeidet, sier Solvik-Olsen.

Usikkert utfall

Det betyr at planleggingen kan fortsette både for det opprinnelige traseálternativet (alt. 1.3), som er i tråd med vedtatt kommunedelplan og av traséalternativet langs Lågen (alt. 1.1), som det lokalt ble tatt initiativ til. Det må imidlertid forventes at det kan bli fremmet innsigelser til Lågen-alternativet.

Kommunen og Statens vegvesen må håndtere innsigelser og innspill på vanlig måte.

- Når kommunen ønsker å gå videre med alternativ 1.1., og Statens vegvesen har anbefalt og jobbet videre med alternativ 1.3, så betyr det at utfallet fortsatt er usikkert og at planarbeidet naturlig nok kan ta noe mer tid enn opprinnelig tenkt. Samtidig gir det rom for å finne løsninger man er mest mulig tilfreds med, noe som er viktig når man skal bygge vei med et generasjonsperspektiv. Vi skal gjøre vårt beste for å sikre best mulig fremdrift i E6 prosjektet totalt sett, sier Solvik-Olsen.

Dette har skjedd

Ringebu kommune vedtok i oktober 2012 i kommunedelplan at E6 på strekningen Elstad – Gunstadmonen skulle følge traséen langs eksisterende E6 på ca. halvparten av strekningen og passere sør for Ringebu sentrum. Vedtaket ble gjort etter mekling hos fylkesmannen.

Kommunestyret i Ringebu fattet 17. juni 2014 vedtak om at i tillegg til pågående regulering av den vedtatte traséen i kommunedelplanen, skulle det også reguleres E6 i en trasé langs Lågen mellom Elstad og Gunstadmoen.

Statens vegvesen ba i oktober 2015 Samferdselsdepartementet om å ta i bruk statlig plan etter plan- og bygningsloven for regulering av kommunedelplanens traséalternativ.