Den blå strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal skal bygges ny innen 2020. Kart: Google Maps
Den blå strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal skal bygges ny innen 2020. Kart: Google Maps

16,8 km firefelts vei ferdig om drøyt tre år

Ny firefelts E18 Rugtvedt-Dørdal skal være ferdig i 2020.

Publisert Sist oppdatert

- Med ny firefelts E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark, blir det tryggere trafikk, bedre framkommelighet og redusert reisetid. I tillegg vil redusert trafikk langs dagens E18 gi tryggere forhold for lokaltrafikken og myke trafikanter. Utbyggingen skal gjennomføres i regi av Nye Veier AS, og skal senest være ferdig i 2020.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Stortinget nå får prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal i kommunene Bamble og Porsgrunn til behandling.

Prosjektet er første etappe i en utbygging av E18 på strekningen Langangen – Dørdal.

4,46 milliarder kroner

I regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 4460 millioner 2016-kroner. Finansieringen av prosjektet skjer i en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Opplegg for finansiering, medregnet opplegg for bompengeinnkreving, er i tråd med lokalpolitiske vedtak, skriver Samferdeslsdepartementet i en pressemelding.

Prosjektet omfatter bygging av 16,8 kilometer ny firefelts vei. I tillegg skal det bygges 1,2 kilometer tofelts vei for sammenkopling med dagens vei.

Døgnhvileplass

Bygging av flere store bruer, med lengder fra 25 meter til 455 meter, inngår også i prosjektet. I tilknytning til ett av kryssene, planlegges det døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Det er også planlagt tre miljøtunneler. To av disse er viltkryssinger.

Innenfor rammen til prosjektet er det også satt av midler til tiltak på dagens E18, som etter åpning av den nye veien skal omklassifiseres til fylkesvei og kommunal vei.