Levering av stein

Statens vegvesen gir bort tunnelstein. Men det er ikke helt gratis.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet E134 Gvammen - Århus i Telemark består av en 9,4 km lang tunnel og ca. 1,1 km vei i dagen på hver side av tunnelen. På Seljordsiden vil tunneldrivingen sannsynligvis generere mer masser enn det Vegvesenet har plass til i sitt deponi på Flatin. Derfor søker Statens vegvesen nå etter alternative mottakssteder i nærheten av Århus.

Tunnelsteinen gis bort vederlagsfritt, men mottager må bekoste transporten. Mottakssteder med kapasitet mindre enn 15.000 pam3 (prosjektert anbakte kubikkmeter) vil ikke bli vurdert.

Vegvesenet forbeholder seg også retten til fritt å prioritere mottaksstedene samt sette grenser for den totale leveransen. Deponier med kort transportavstand vil bli prioritert, opplyses det fra Vegvesenet. Deponiet må i utgangspunktet være klart til mottak innen 15. august 2016, men tidligere klargjøring anses som en fordel.

Ingen kvalitetsgaranti

Leveransene kan etter planen skje fra nå og ut november 2016. Senere leveranser kan være aktuelt, men kun dersom Vegvesenet fremdeles har behov for å bli kvitt masse. Transport til mottaksstedet utføres av Vegvesenets entreprenør. Statens vegvesen "kan ikke gi noen garanti for steinmassenes kvalitet eller variasjoner i kvalitet".

Det gjøres også oppmerksom på at stein fra tunneldriften vil inneholde rester av skyteledning og sprøytebetong. I forbindelse med driving av tunnelen vil det ved normal inndrift genereres ca. 6000 til 8.000 pam3 hver uke fra stuffen i Århus.

I perioder vil inndriften imidlertid kunne være lavere på grunn av varierende behov for injeksjon og sikring på stuff. Mottager av overskuddsmasse må være inneforstått med at leveringstidspunkt og –hastighet vil være styrt av anleggets framdrift og behov.

400 lass per uke

Mottaker må selv klargjøre tippen samt organisere og bekoste et mottaksapparat som kan håndtere leveranser på 6.000 pam3 pr uke (ca. 400 lass pr. uke) på en slik måte at masseleveransen kan skje "effektivt og uten hinder for Vegvesenets entreprenør".

Dersom atkomsten eller forholdene på tippen er slik at leveranse ikke kan skje uten hinder, kan Statens vegvesen avbryte leveransen og kansellere avtalen.

Krav til vei

Mottaker må sikre nødvendige tillatelser for at transport av masse kan foregå uavbrutt i tidsrommet 07:00-21:00 mandag – fredag. Leveranser på lørdag kl. 07:00-21:00 kan også være aktuelt dersom "forholdene ligger til rette for det".

Transportveier til mottaksplass (inklusive bruer) må være godkjent for ti tonn aksellast og 50 tonn totalvekt. Mottaker må ha godkjent avkjørsel for massetransporten, evt. må det etableres arbeidsvarsling og skilt for sikker inn- og utkjøring.