Nytt grønt lys for omstridt gruve

Miljøbevegelsen har protestert heftig, men Regjeringen snur ikke og vil fortsatt tillate gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, opplyser Regjeringen.

Gruvedriften har vært omstridt fordi det skal deponeres gruveavfall i Førdefjorden, noe som har falt miljøbevegelsen tungt for brystet. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver klaget på vedtaket om å gi tillatelse.

Les også: Fikk endelig gruve-ja etter åtte årEtter å ha kjempet siden 2007 fikk Nordic Mining fredag ja til å begynne omstridt rutilutvinning i Naustdal.

- Miljømessig akseptabelt

Blant annet anførte klagerne at de samlede konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden vil være store for naturmangfoldet. Klagerne mente det foreligger manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kan gis.

Kongen i statsråd har vedtatt at klagene ikke tas til følge, med unntak av en mindre endring i tillatelsens vilkår, for å øke kunnskapen om tidspunktet for laksesmoltens utvandring.

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet og vurderes som miljømessig akseptable, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Lav risiko

Samlet sett vurderes det at miljøulempene ikke er av et slikt omfang eller av en slik karakter at det oppveier samfunnsnytten ved tiltaket. Sannsynligheten for alvorlig eller irreversibel skade på marine arter i Førdefjorden vurderes som liten. Det er ikke funnet grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort.

– Risikoen for spredning av partikler fra sjødeponiet har vært sentral i vår vurdering av å tillate gruvevirksomheten. Tilleggsundersøkelsene som ble gjennomført av bedriften og vurdert av Miljødirektoratet, viser at det er lav risiko for partikkelspredning utenfor deponiområdet, sier Vidar Helgesen.

Det er selskapet Nordic Mining som har fått tillatelse til å drive gruve på Engebøfjellet. Det planlagte mineralprosjektet omhandler utvinning og oppredning av rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Med et uttak på 6-10 millioner tonn malm årlig, vil forekomsten vare i opptil 50 år.

Gruvevirksomheten vil gi store mengder avgangsmasser, som i hovedsak er planlagt deponert i ytre del av Førdefjorden. Det planlagte sjødeponiet er i reguleringsplanen avsatt til 4,4 kvadratkilometer. Selve deponiet vil utgjøre et areal på 3 kvadratkilometer.