Arkivbilde
Arkivbilde

Reinen er viktigere enn bilister

Riksvei 7 over Hardangervidda betraktes ikke som en helårsvei, men vinterbrøytes. Dersom villrein er i nærheten av veien, stenges den.

Publisert Sist oppdatert

Omtrent 3000 villrein oppholder seg midt i desember noen kilometer sør for riksvei 7 på Hardangervidda. I tråd med en avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen, er det er innført stans forbudt mellom bommene. Veien kan bli stengt for å gi dyrene ro til å krysse, men «vil uansett være åpen fra 18. desember til over nyttår» ifølge Statens vegvesen.

Økt beredskap

Miljødirektoratet ga mandag 14. desember Statens vegvesen beskjed om at tre villreinflokker på til sammen rundt 3000 dyr oppholder seg noen kilometer sør for riksvei 7. Etatene har derfor økt beredskapen og intensivert overvåkningen av villreinen i området.

For å redusere sjansen for å skremme villrein, er det innført stans forbudt mellom bommene på Haugastøl i øst og Maurset i vest. Målet er at villreinen ikke skal skremmes av trafikken på riksvei 7, men kunne trekke nordover uten å blir forstyrret. Tilsier forholdene at det er sannsynlig at dyrene vil gå nordover og kanskje krysse veien, «vil stenging kunne tilrådes».

Det er flere hensyn som skal tas med i en vurdering av om riksvei 7 skal være stengt eller åpen.

I forbindelse med juleferien legger avtalen mellom etatene opp til en restriktiv praksis for stenging av veien av hensyn til villrein. I situasjoner der det er spesielt «vanskelige kår» for villreinbestanden, kan veien stenges også i jula.

Men reienen er ikke i en slik situasjon slik vinteren er nå. For jula 2015 er stenging av riksvei 7 av hensyn til villrein derfor ikke aktuelt i perioden fra fredag 18. desember til over nyttår.

Stortinget bestemte i 2007 at riksvei 7 over Hardangervidda ikke er å betrakte som helårsvei, men at den likevel skal vinterbrøytes.

Riksvei 7 kan imidlertid ha en barriereeffekt for villreinens naturlige trekkmønster, og splitter opp leveområdet. Stortinget har bedt Miljødirektoratet og Statens vegvesen inngå en egen avtale som gir bestemmelser for mulig midlertidig stengningen av veien av hensyn til villreinen.

Avtalen ble første gang inngått i 2003, og siden da er veien kun stengt en gang.

Europas siste fjellrein

Norge forvalter de siste bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Tidligere var det få, men store sammenhengende leveområder for villrein. Ulike typer inngrep og forstyrrelser som for eksempel infrastruktur, kraftmagasiner og fritidsboliger har imidlertid gjort at leveområdene blir stadig mindre og mer oppsplittet.

De norske villreinstammene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsområder i Sør-Norge. Villreinen forflytter seg i svært liten grad mellom disse områdene.

Hardangervidda er vårt største villreinområde. Det er dokumentert at riksvei 7 har en avstøtningseffekt som bidrar til at beitearealer i tilknytning til, og på nordsiden av, veien er lite utnyttet. Hovedhensikten med overvåking av villrein i nærheten av riksveien, er å kunne varsle når dyrene nærmer seg og ser ut til å kunne krysse den.

Basert på en faglig vurdering kan Miljødirektoratet tilråde stenging av veien dersom det anses som sannsynlig at villreinen kan komme til å krysse den.