- Arbeidet med oppretting av Nye Veier AS er i rute, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
- Arbeidet med oppretting av Nye Veier AS er i rute, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny veiutbyggingslov

Nye Veier AS skal være operativt ved årsskiftet 2015/2016.

Publisert Sist oppdatert

Som ledd i forberedelsene til operativ virksomhet fra årsskiftet har regjeringen i statsråd fredag 20. november lagt fram forslag til «Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg».

- Arbeidet med oppretting av Nye Veier AS er i rute. Selskapet skal være operativt ved årsskiftet 2015/2016. Det nye selskapet får en stor og viktig oppgave i utbyggingen av et hovedveinett som binder landet sammen og knytter Norge effektivt til hovedveinettet i utlandet. Sammenhengende og effektiv utbygging av hovedveinettet vil også styrke og utvide felles bo- og arbeidsmarkedsregioner og redusere antallet drepte og skadde i veitrafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lovforslaget er utformet etter mønster fra tilsvarende lover ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap.

Etableringskostnader i 2015

Ved utgangen av oktober i år er det utbetalt nær 34 millioner kroner i forbindelse med kostnader knyttet til etablering av Nye Veier AS. Kostnadene for å etablere selskapet er ventet å bli ca. 60 millioner kroner i 2015. Beløpet vil bli dekket gjennom en tilsvarende innsparing over budsjettposten «Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant og kjøretøytilsyn m.m».

En slik dekningsmåte for etableringskostnader er i tråd med fullmakt som ble gitt til Samferdselsdepartementet ved behandling og vedtak i Stortinget høsten 2014, går det fram av en orientering i en proposisjon som ble lagt frem i statsråd i dag, og som omfatter blant annet en del budsjettsaker innenfor veisektoren.