Bilde fra Norsk Stein AS, Jelsa, i Rogaland. Årlig produseres det her ca. 10 millioner tonn materialer til det europeiske markedet.
Bilde fra Norsk Stein AS, Jelsa, i Rogaland. Årlig produseres det her ca. 10 millioner tonn materialer til det europeiske markedet.

Bergindustrien omsatte for 13 milliarder kroner

Den norske bergindustrien omsatte mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner i 2014. Omtrent 54% av produksjonen endte utenlands.

Publisert Sist oppdatert

Det viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), sammenstilt av seniorforsker Peer-Richard Neeb. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 13. mai 2015.

Dette er omtrent samme produksjon og omsetning av mineralske råstoffer som i 2013, noe mindre salg i tonn, men med høyere omsetningsverdi på noen av produktene.

Ypperlig kystnæring

Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. I 2014 ble det produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med ca. 6000 sysselsatte fordelt på 856 bedrifter. Her ble det tatt ut hele 96 mill. tonn mineralske råstoffer.

Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Vestfold og Akershus. I tillegg kan omsetningen fra Svalbard regnes som den femte største.

Viktige eksportprodukter

Jern, pukk, kalkstein, kull, larvikitt, ilmenitt og olivin og er de viktigste eksport-produktene.  Eksportverdien har gått noe ned, fra 7,6 til 7 milliarder kroner siste år på grunn av endring i priser og produksjon på noen av produktene.

Derimot har omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire økt til 5,7 milliarder kroner, og naturstein ble omsatt for 1,03 milliard kroner. Omsetningen av industrimineraler har økt noe til 2,6 milliarder kroner og omsetningen av metalliske malmer var på 2,6 milliarder kroner i 2014. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard gikk ned til 0,8 milliarder kroner i 2014.

De siste 30 årene har det vært en betydelig strukturendring i næringen, men vi ser at både omsetning og eksport endrer seg hvert år avhengig av priser og behov både i Europa og på verdensmarkedet.

Industrimetaller noe ned

Generelt sett har produksjonen av industrimineraler variert de siste ti årene, hvor 2006 var det beste året med ca. 3 milliarder kroner i omsetning, noe som nå er gått ned til 2,4 milliarder kroner. Produksjonen av metaller har økt i samme periode, men var det siste året noe lavere med 2.6 milliarder kroner.

Rekordhøyt for pukk og grus

Den sterke prisveksten, spesielt i byggebransjen, har ført til en rekordhøy produksjon av pukk og grus de siste tre årene. Fra 2012 til 2014 fikk byggebransjen en rekke nye prosjekter som medførte en betydelig økning i omsetningen til 5,7 milliarder kroner i 2014.

Eksporten av pukk har også økt betydelig de siste tre årene, 21,8 millioner tonn siste år til en verdi på 1,3 milliard kroner. Tyskland, Danmark, Nederland, England, Russland og Baltikum er blitt de viktigste markedene av norske steinmaterialer til vei- og betongformål.

De siste års fokus på mineralressurser, også innenfor Europa og i EU-sammenheng, samt et økt behov for lete- og undersøkelsesaktivitet i nordområdene, har ført til en økning i behovet for geofaglig kunnskap om hvor og hvordan de økonomiske mineralressursene opptrer.

Fremtidsutsikter

Produksjon av jern, både fra Rana Gruber AS og fra Sydvaranger Gruve AS, kan få den største veksten i produksjon og omsetning de neste årene, avhengig av større produksjon og økende priser.

I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser, som industrimineralene kalkstein til papirindustrien, nefelinsyenitt og olivin, malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til vei og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt til pukk.

Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i Europa. I løsmasser og fast fjell finnes det i Norge i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre NGU-rapporter som kom ut i 2012. NGU vil fortsette å beregne mer nøyaktige insitu-verdier på mineralressurser i drift og mulige nye kjente kartlagte forekomster.

Årlig statistikk

Mineralstatistikken er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Fra 2010 må produsentene i følge Mineralloven sende inn driftsrapport med opplysninger om siste års produksjon og salg av produkter til DMF. Før var dette frivillig for de fleste produsentene.

Statistikken ligger på nettet både til NGU og Direktoratet for mineralforvaltning med tittel: Mineralressurser i Norge 2014, mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2015.

En ny tjeneste på ngu.no er at produksjonssteder for mineralressurser siste år er lagt ut på tjenesten "Geologien i min kommune". Velg fylke, kommune for eksempel Larvik, utforsk kart, andre oppslag og produksjonssteder.

 

(bilde)Kartet viser hvor eksporten av mineralske råstoffer går fra Norge til det europeiske markedet.

 

(bilde)NGU har samlet alle informasjoner om bergindustrien og mineralske ressurser i sin årlige publikajson.